Quyết định về việc điều động cán bộ – Biểu mẫu hành chính 2022

Or you want a quick look: QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

Download.vn xin giới thiệu Mẫu quyết định về việc điều động cán bộ đến công tác, làm việc tại đơn vị mới do yêu cầu công việc hoặc dựa vào đề nghị trực tiếp của nhân viên, được thủ trưởng các đơn vị phê duyệt và đồng ý.

[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------

Tp............, ngày..........tháng.......năm.........

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ] về việc (thành lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại ..........................;

- Xét nhu cầu công tác của cán bộ;

- Theo đề nghị của ông (bà) ...................chức vụ ........................và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều động các cán bộ nhân viên [hoặc Ông (Bà)] có tên sau đây:

Ông...........................................Chức vụ........................Công tác tại..................................

Bà...........................................Chức vụ..........................Công tác tại..................................

Đến nhận công tác tại .......................................................... kể từ ngày...............................

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ do ....................... mới trả theo giấy thôi trả lương của...........................cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3.....................................cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các ông Trưởng phòng hành chính); Tổ chức cán bộ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

See also  4 Cách làm món Bánh Mỳ Bia lạ miệng, độc đáo, hấp dẫn 2022

Nơi nhận:

  • Như điều 3
  • Hồ sơ đương sự
  • Lưu văn thư
THỦ TRƯỞNG

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply