Phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh 2022

Or you want a quick look: Phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh

Phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh là kiến thức nền cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Anh.

Trong đó, các nội dung chính của phương thức cấu tạo từ gồm: Cấu tạo từ loại đơn lẻ: danh từ, tính từ, trạng từ; Cấu tạo từ ghép: danh từ ghép, tính từ ghép; Thay đổi hậu tố hay cách nhận biết từng loại từ. Sau đây là nội dung chi tiết phương thức cấu tạo từ và bài tập thực hành mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh

I. Cấu tạo từ loại đơn lẻ: danh từ, tính từ, trạng từ

1. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh - Danh từ

“Động từ + ar, /er/, or” để chỉ người hoặc nghề nghiệp.

Ex:

 • Beggar: kẻ ăn mày.
 • Liar: kẻ nói dối.
 • Teacher: giáo viên.
 • Driver: tài xế.
 • Visitor: người viếng thăm.
 • Actor: nam diễn viên,…

“V + ing /ion/ ment” tạo thành danh từ. “V-ing” là danh động từ và được xem là danh từ.

Ex: action, invention, conclusion, development, investment, ….

“N/ adj + dom/” tạo thành một danh từ khác.

Ex : freedom, wisdom, kingdom - triều đại,….

“N/ adj + hood”.

Ex: childhood, brotherhood, neighbourhood,…

“N/ adj + ism”: chủ nghĩa gì ....

Ex: “patriotism” - chủ nghĩa yêu nước, “colonialism” - chủ nghĩa đế quốc,….

“Adj + ness /ty/ ity”.

Ex: Happiness, laziness, illness, loyalty, possibility,….

“V + ant”.

Ex: assistant, accountant,…

Chuyển đổi tính từ sang danh từ.

Ex : angry -> anger, brave -> bravery, famous -> fame,…

Động từ có thể sửa lại thành danh từ.

Ex : choose -> choice, prove -> proof, sing -> song,…

Chức năng của danh từ: Danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, có thể làm bổ ngữ của động từ “to be” hay làm tân ngữ của giới từ trong ngữ pháp tiếng Anh thông dụng nhất.

2. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh - Tính từ

“V + able/ ible”. Ex: eatable, noticeable, accessible, …

“N + able/ ible”. Ex: sensible, honourable,…

“N + al”. Ex : center -> central, nation -> national, industry -> industrial,…

“N + ish”. Ex : childish, foolish,…

“N + y”. Ex : rainy, snowy, starry,…

“N + like”. Ex: childlike, warlike,…

“N + ly”. Ex: daily, manly,…

“N + ful/ less”. Ex: harmful, careless,…

Chuyển động từ thành tính từ. Ex: obey -> obedient, …

“Ving/ Ved”. Ex: interesting, interested, …

“N + hậu tố ous”, nếu tận cùng là “y” chuyển thành “i” và thêm “s”. Ex: dangerous, advantageous,…

Đuôi “sion” chuyển thành đuôi “sive”. Ex: comprehensive,…

“N + ern”. Ex : northern,…

“N + en”. Ex : woolen, golden,…

Chuyển danh từ thành tính từ. Ex: confidence -> confident, difference -> different,…

Đuôi “ance -> antial”. Ex: circumstance -> circumstantial.

“N + ic”. Ex: economic, energic,…

“N + some”. Ex: troublesome, quarrelsome,…

See also  Cách gửi lời chúc mừng đến người ấy đầy bất ngờ và lãng mạn 2022

“N + esque”. Ex : picturesque.

“ion -> + ate”. Ex : passionate.

Chức năng của tính từ: Tính từ trong tiếng Anh đứng trước dùng để bổ nghĩa cho danh từ, tính từ đứng sau “to be” hoặc “linking verbs”, tính từ có thể đi theo cụm, tính từ có thể đứng sau đại từ bất định, dùng để chỉ tuổi, độ cao.

3. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh - Trạng từ

Để tạo nên trạng từ ta công thêm đuôi “ly” vào sau tính từ.

Ex : beautifully, quickly, ….

Nhưng có một số trường hợp “y” chuyển thành “i” và thêm “ly”.

Ex : lucky -> luckily, happy -> happily,…

Trạng từ với tính từ viết giống nhau.

Ex: fast, late, early, hard.

Lưu ý: “hard”, “harly”, “late”, “lately” đều là trạng từ nhưng nghĩa khác nhau.

II. Cấu tạo từ ghép: danh từ ghép, tính từ ghép

1. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh - Danh từ ghép

- Các phương thức thông thường nhất là sự ghép tự do hai danh từ với nhau để tạo thành danh từ mới. Cách ghép tự do này có thể áp dụng đối với nhiều trường hợp và danh từ ghép có thể là hai từ hoặc một từ, đôi khi mang một nghĩa mới.

Phần lớn danh từ ghép được tạo thành bởi:

- Danh từ + danh từ:

 • A tennis club: câu lạc bộ quần vợt
 • A telephone bill: hóa đơn điện thoại
 • A train journey: chuyến đi bằng tàu hỏa

- Danh động từ + danh từ

 • A swimming pool: hồ bơi
 • A sleeping bag: túi ngủ
 • Washing powder: bột giặt

- Tính từ + danh từ:

 • A greenhouse: nhà kình
 • A blackboard: bảng viết
 • Quicksilver: thủy ngân
 • A black sheep: kẻ hư hỏng

- Một số ít danh từ ghép có thể gồm ba từ hoặc nhiều hơn:

 • Merry- go- round (trò chơi ngựa quay)
 • Forget- me- not (hoa lưu li)
 • Mother- in- law (mẹ chồng/ mẹ vợ)

- Danh từ ghép có thể được viết như:

 • Hai từ rời: book seller (người bán sách), dog trainer (người huấn luyện chó)
 • Hai từ có gạch nối ở giữa: waste- bin (giỏ rác), living-room (phòng khách)
 • Một từ duy nhất: watchmaker (thợ chế tạo đồng hồ), schoolchildren (học sinh), chairman (chủ tọa).

- Trong cấu tạo “danh từ + danh từ”, danh từ đi trước thường có dạng số ít nhưng cũng có trường hợp ở dạng số nhiều:

 • A vegetable garden (vườn rau)
 • An eye test (kiểm tra mắt)
 • A sports shop (cửa hàng bán đồ thể thao)
 • A goods train (tàu chở hàng)

II. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh - Tính từ ghép

Tính từ ghép thường gồm hai hoặc nhiều từ kết hợp với nhau và được dùng như một từ duy nhất. Tính từ ghép có thể được viết thành:

- Một từ duy nhât:

 • Life + long -> lifelong (cả đời)
 • Home + sick -> homesick (nhớ nhà)

- Hai từ có dấu gạch nối ở giữa :

 • After + school -> after- school (sau giờ học)
 • Back + up ->back-up/ backup (giúp đỡ)

- Nhiều từ có dấu gạch nối ở giữa

 • A two-hour-long test (bài kiểm tra kéo dài hai giờ)
 • A ten-year-old-boy (cậu bé lên mười)

Tính từ ghép có thể được tạo thành bởi:

- Danh từ + tính từ:

 • Duty-free (miễn thuế) noteworthy (đáng chú ý)
 • Nationwide (khắp nước) blood-thirsty (khát máu)

- Danh từ + phân từ:

 • Handmade (làm bằng tay) time-consuming (tốn thời gian)
 • Breath- taking (đáng kinh ngạc) heart- broken (đau khổ)
See also  Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp 2022

- Trạng từ + phân từ:

 • ill- equipped (trang bị kém) outspoken (thẳng thắn)
 • well- behaved (lễ phép) high- sounding (huyên hoang)

- Tính từ + phân từ:

 • Good-looking (xinh xắn) easy-going (thoải mái)
 • Beautiful-sounding (nghe hay) middle-ranking (bậc trung)

- Tính từ+ danh từ kết hợp với tận cùng –ed:

 • old-fashioned (lỗi thời) absent –minded (đãng trí)
 • fair-skinned (da trắng) artistic- minded (có óc thẩm mỹ)

III. Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh thay đổi phụ tố

Bằng cách thêm phụ tố (affixation) bao gồm tiền tố (prefixes) vào đầu một từ gốc hoặc hậu tố (suffixes) vào cuối từ gốc ta có cách cấu tạo một hình thái từ mới rất phổ biến trong tiếng Anh.

Hậu tố tạo động từ:

- ise/ -ize: modernize, popularize, industrialize…

- ify: beautify, purify, simplify

Tiền tố phủ định của tính từ:

Tiền tố phủ địnhVí dụ
im- (đứng trước tính từ bắt đầu m hoặc p)Immature, impatient
ir- (đứng trước tính từ bắt đầu r)Irreplaceable. irregular
il- (đứng trước tính từ bắt đầu l)Illegal, illegible, illiterate
in-Inconvenient, inedible
dis-Disloyal, dissimilar
un-Uncomfortable, unsuccessful

Lưu ý: Đối với các tiền tố in-, im-, ngoài ý nghĩa phủ định chúng còn mang nghĩa ‘bên trong; vào trong”, Ví dụ: internal, income, import..

Các tiền tố un- và dis- còn được dùng để thành lập từ trái nghĩa của động từ: tie/untie, appear/disappear..hoặc đảo ngược hành động hành động của động từ: disbelieve, disconnect, dislike, disqualify, unbend, undo, undress, unfold, unload, unlock, unwrap..

Ngoài ra ra còn có tiền tố phủ định de- và non: decentralize, nonsense…

Hậu tố tính từ:

-y: bushy, dirty, hairy…

-ic: atomic, economic, poetic

-al: cultural, agricultural, environmental

-ical: biological, grammatical

-ful: painful, hopeful, careful

-less: painless, hopeless, careless

-able: loveable, washable, breakable

-ive: productive, active

-ous: poisonous, outrageous

* Hậu tố tạo danh từ:

Các hậu tố hình thành danh từ thường gặp.

Hậu tốÝ nghĩaVí dụ

-er

-or

- chỉ người thực hiện một hành động

- ta còn dùng hậu tố này cho rất nhiều động từ để hình thành danh từ

Writer, painter, worker, actor, operator

- er/- or

Dùng chỉ vật thực hiện một công việc nhất định

Pencil- sharpener, grater

Bottle-opener, projector

-ee

Chỉ người nhận hoặc trải qua một hành động nào đó

Employee, payee

-tion

-sion

-ion

Dùng để hình thành danh từ từ động từ

Complication, admission, donation, alteration

-ment

Chỉ hành động hoặc kết quả

Bombardment, development

-ist

-ism

Chỉ người

Chỉ hoạt động hoặc hệ tư tưởng (hai hậu tố này dùng cho chính trị , niềm tin và hệ tư tưởng hoặc ý thức hệ của con người)

Buddhist, Marxist

Buddhism, communism

-ist

Còn dùng để chỉ người chơi một loại nhạc cụ, chuyên gia một lĩnh vực…

Guitarist, violinist, pianist

Economist, biologist

-ness

Dùng để hình thành danh từ từ tính từ

Goodness, readiness, forgetfulness, happiness, sadness, weakness

-hood

Chỉ trạng thái hoặc phẩm chẩt

Childhood, falsehood

-ship

Chỉ trạng thái, phẩm chất, tình trạng, khả năng hoặc nhóm

Friendship, citizenship, musicianship, membership

IV. Bài tập về phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh

Bài 1:

Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống.

1. Detroit is renowned for the _____________ car. (produce)

2. If you make a good ________________ at the interview, you will get the job. (impress)

See also  MV và Lời bài hát Thay lòng 2022

3. The _________________ looked dark and there were hardly any other guests. (enter)

4. My history teacher has a vast ________________ of past events. (know)

5. You are never too old to go to college and gain some _______________. ( qualify)

6. My greatest ________________ was graduating from university. (achieve)

7. The weatherman said there is a strong _______________ of rain today. (possible)

8. Some old laws are no longer _______________. (effect)

9. Athens is ________________ for its ancient buildings. (fame)

10. He was caught shoplifting so now he has a ________________ record. (crime)

11. Despite her severe _________________, she fulfilled her goals in life. (Disable)

12. Being ________________is the worst thing that can happen to someone. (employ)

13. If you buy presents in the summer your _________________ can be very high. (save)

14. Due to the pilot's _____________, the copilot managed to land safely. (guide)

15. It's important to also see the less ________________sides of the job. (desire)

16. I was surprised at his __________________ to give up. (refuse)

17. Children are by nature _________________of danger. (aware)

18. She is always ___________________towards her parents. (respect)

19. The hospital has the best medical _____________and fast ambulances. (equip)

20. You can relax in the comfortable _______________of the hotel. (surround)

21. It's totally________________ that you stayed home when you were sick. (understand)

22. Don't laugh at his stupid jokes! You'll only _________________ him to say them again. (courage)

23. That sidewalk is_________________, I almost fell! (slip)

24. After Monday, I will no longer be a foreigner--I am receiving my ________________! (citizen)

25. Arthur will be very lonely unless you__________________ him. (friend)

26. Every afternoon, the cooks__________________ their knives in preparation for dinner. (sharp)

27. I hate being around Mary Lou, she is __________________. (friendly).

28. The stock market crash of 1929 left my great-grandfather___________________. (penny)

29. I have a class at 8:00 a.m. but I always________________. (sleep)

30. The groom may ______________the bride only when their vows have been exchanged. (veil)

31. I think we should try something else. That strategy seems way too________________. (risk)

32. My father's death left me with a great_________________ in my heart. (empty)

33. George W. Bush is pretending that he attacked Iraq to __________________ the Iraqis. (liberty)

34. Americans fought hard to earn their _________________from Britain. (free)

35. When you work at a nuclear power plant, you have to be extremely _________________. (care)

36. Every time I think I've beaten you, you _________________ me! (do)

37. I had to take three months off when I was pregnant, but my boss has been very ____________. (understand)

38. He will __________________the wine as soon as we are ready for dinner. (cork)

39. You need to work on your orthography so you don't __________________ (spell) these words. (cork)

40. The weather ________________looks bad for a picnic--rainy and windy! (cast)

V. Đáp án phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh

Bài 1

1. production

2. impression

3. entrance

4. knowledge

5. qualification

6. achievement

7. possibility

8. effective

9. famous

10. criminal

11. disability

12. unemployed

13. savings

14. guidance

15. desirable

16. refusal

17. unaware

18. respectful

19. equipment

20. surroundings

21. understandable

22. encourage

23. slippery

24. citizenship

25. befriend

26. sharpen

27. unfriendly

28. penniless

29. oversleep

30. unveil

31. risky

32. emptiness

33. liberate

34. freedom

35. careful

36. outdo

37. understanding

38. uncork

39. misspell

40. forecast

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply