Phiếu đăng ký dự tuyển công chức Hải quan năm 2020 2022

Or you want a quick look:

Từ ngày 08/6/2020 - 12/6/2020, Tổng cục Hải quan sẽ nhận hồ sơ dự tuyển công chức Hải quan năm 2020. Theo đó các thí sinh phải điền thông tin vào mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức Hải quan năm 2020 để hoàn thành hồ sơ.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một đơn vị, phải ghi rõ nội dung này trong phiếu đăng ký dự tuyển và đăng ký rõ với cán bộ tiếp nhận. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu phiếu trong bài viết dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................., ngày.... tháng ..... năm 20........

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC HẢI QUAN NĂM 2020

Ngạch công chức dự tuyển: (1)................

...............................................................

Đơn vị dự tuyển: (2)................................

...............................................................

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên:........................ Ngày, tháng, năm sinh:.............. (3) Nam □ Nữ □

2. Dân tộc:.............................. Tôn giáo:...................................................

3. Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:.................. Ngày cấp:....................

Nơi cấp:....................................................................................................

4. Điện thoại liên hệ để báo tin:.............................. Email:...........................

5. Quê quán: ............................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú:................................................................................

7. Chỗ ở hiện nay (địa chỉ để báo tin): ..........................................................

8. Tình trạng sức khoẻ:............. …, Chiều cao:…..........., Cân nặng:..............kg

9. Thành phần bản thân hiện nay:................................................................

10. Trình độ văn hóa:..................................................................................

9. Trình độ chuyên môn:............................. Loại hình đào tạo:.......................

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO (6)

Ngày tháng năm cấp bằng/Chứng chỉTên trường, cơ sở đào tạo cấpTrình độ văn bằng, chứng chỉSố hiệu văn bằng, chứng chỉNgành đào tạoChuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm) Hình thức đào tạoXếp loại bằng/Chứng chỉ
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ:

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………..........

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ:

(Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:…Tiếng Anh..…………………………………………..

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN(nếu có):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam kết những thông tin kê khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng ngạch công chức đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Cách làm hột vịt muối theo công thức chuẩn ngon, không tanh 2022

Leave a Reply