Phiếu chuyển hồ sơ viên chức 2022

Or you want a quick look: PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ VIÊN CHỨC

Mẫu HS05-VC/BNV: Phiếu chuyển hồ sơ viên chức là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc chuyển hồ sơ viên chức.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Nội dung trong mẫu phiếu cần trình bày đầy đủ thông tin của viên chức và nội dung tài liệu có trong hồ sơ. Mời các bạn cùng tải mẫu phiếu chuyển hồ sơ viên chức trong bài viết dưới đây nhé.

PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ VIÊN CHỨC

Mã số hồ sơ viên chức:..................................

Họ và tên khai sinh trên hồ sơ:......................

Tên gọi khác: …...…., Năm sinh:..................

Chức danh, đơn vị công tác cũ:..................

Đơn vị công tác mới........................................

Hồ sơ được chuyển đi bao gồm các thành phần sau:

STTTên/nội dung tài liệuSố tờ/ số bảnGhi chú

(Nếu số lượng tài liệu nhiều hơn số dòng trên đây, thì lập bảng kê kèm theo mẫu này)

Người nhận

(ký, ghi rõ họ tên)

Người giao

(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Nghị định 56/2015/NĐ-CP - Download.vn 2022

Leave a Reply