Những điểm mới đáng chú ý khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2017 2022

Or you want a quick look: Những điểm mới khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2017

Năm 2017, việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức áp dụng theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP. Theo đó sẽ có khá nhiều thay đổi so với năm 2016, việc đánh giá và phân loại này tiến hành trong tháng 12/2017. Vậy cụ thể sẽ có những điểm mới nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2017

Những điểm mới khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2017

1. Việc đánh giá, phân loại phải được tiến hành trước khi thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

2. Thay đổi về việc đánh giá, phân loại cấp phó, cụ thể như sau:

  • Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 56, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm.
  • Trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản 1 Điều 24 Nghị định 56, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.
See also  Tin nhắn tốt buổi chiều cho cô ấy 2022

3. Thay đổi tiêu chí đánh giá, xếp loại viên chức. Cụ thể khi đánh giá viên chức ở mức hoàn thành hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ đã bỏ tiêu chí: “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”.

4. Căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, mọi người cần lưu ý những thay đổi trên để đánh giá và phân loại cho đúng tiến độ, yêu cầu. Ngoài ra, có thể tải mẫu phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 2017 dưới đây:

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply