Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc 2022

Or you want a quick look:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam, di chúc chỉ có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người có di sản chết). Người lập Di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ Di chúc bất cứ lúc nào.

Bạn có thể tham khảo Văn bản hủy bỏ di chúc theo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN HỦY BỎ DI CHÚC

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm ..., tại trụ sở Văn phòng Công chứng ...................., chúng tôi gồm:

(trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ....................................................................

Sinh ngày: ........./......../................

Chứng minh nhân dân số: .................... cấp ngày ......./......./........ tại ........................

Hộ khẩu thường trú: (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

.................................................................... ....................................................................

Trường hợp vợ chồng lập Văn bản hủy bỏ Di chúc chung thì ghi như sau:

Tôi là ....................................................................

Sinh ngày: ……./…..../……………...

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày .…. /….../….... tại ...

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

.................................................................... ....................................................................

cùng vợ là Bà: ....................................................................

See also  555+ Tin nhắn chúc ngủ ngon lãng mạn dành cho cô ấy 2022

Sinh ngày: ….../….../………….

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày ….. /…../……. tại ...

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

.................................................................... ....................................................................

Nguyên trước đây vào ngày ……………..., tôi (chúng tôi) có lập Di chúc được .................................................................... chứng nhận ngày ..………….., số …………...., quyển số ………....….. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là

.................................................................... ....................................................................

cho ............................................................. ....................................................................

.................................................................... ....................................................................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện hủy bỏ Di chúc nêu trên.

Trong trường hợp việc hủy bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau:

Để làm chứng cho việc hủy bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là:

Ông (Bà): ....................................................................

Sinh ngày: .…../.…../.……..

Chứng minh nhân dân số: ………….... cấp ngày .. /….../.….. tại

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

.................................................................... ....................................................................

Ông (Bà): ....................................................................

Sinh ngày: .…../.…../.……..

Chứng minh nhân dân số: ………….... cấp ngày .. /….../.……tại

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

.................................................................... ....................................................................

Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị hủy bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

See also  Top 9 bài văn tả cơn mưa hay chọn lọc bạn nên tham khảo 2022

Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản hủy bỏ Di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP VĂN BẢN HỦY BỎ DI CHÚC

(Ký và ghi rõ họ tên)

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply