Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ 2022

Or you want a quick look: Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc miễn nhiệm cán bộ.

Nội dung trong mẫu tờ trình cần nêu rõ thông tin cá nhân của người miễn nhiệm, đơn vị công tác, chức vụ, lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ tại đây.

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

LOGO/TÊN ĐƠN VỊCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------
Số: …../05/TT- ...................., ngày…tháng ….năm 20…...

TỜ TRÌNH
(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)

Kính gửi: ………………………..................................

- Căn cứ vào................………………………………

- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

......................................đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau:

I. Đề nghị miễn nhiệm ĐVT:1.000

TTHọ và tên(1)Đơn vị(2)Vị trí công tác(3)Thu nhập(4)
Hiện nayNơi đề nghị đếnHiện nayĐề xuất miễn nhiệmHiện tạiĐề xuất
01Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
02Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

II- Lý do miễn nhiệm:

............………………………………......................

............………………………………......................

............………………………………......................

............………………………………......................

Trân trọng.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tài chính

Ban NL- HT

Giám đốc đơn vị

Phòng HC- NS

Diễn giải:

Phần I:

(1)- Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm

(2)- Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác

(3)- Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm

(4)- Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.

Phần II:

- Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Ý nghĩa lễ Thất Tịch? Vì sao ngày Thất Tịch lại ăn chè đậu đỏ? 2022

Leave a Reply