Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp 2022

Or you want a quick look: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

(Dùng cho tổ chức có đất chịu thuế)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ........

[02] Tên người nộp thuế:...........................

[03] Mã số thuế:...........................

[04] Địa chỉ:................... Phường/xã:................Quận/huyện: .............. Tỉnh/Thành phố............

[05] Điện thoại: ........................... [06] Fax:........................... [07] Email:...............

[08] Địa chỉ lô đất:...........................

[09] Diện tích:...........................

[10] Loại đất:...........................

[11] Hạng đất:...........................

[12] Định suất thuế:...........................

[13] Thuế tính bằng thóc của lô đất ([13] = [09] x [12]); nếu là đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây lâu năm thuộc đất hạng 1, hạng 2, hoặc hạng 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3.

[14] Thuế được miễn, giảm:...........................

[15] Thuế phải nộp tính bằng thóc ([15] = [13] – [14]):...........................

[16] Giá thóc tính thuế (đồng/kg):...........................

[17] Thuế phải nộp tính bằng tiền (đồng) ([17] = [15] x [16]): ...........................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Cách tùy chỉnh nút Home ảo trên iPhone, iPad 2022

Leave a Reply