Mẫu thông báo nghỉ hưu 2022

Or you want a quick look: THÔNG BÁO (2)
Về việc nghỉ hưu đối với công chức

Mẫu thông báo nghỉ hưu

……..(1)…….

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

Số: ......../TB-…

….., ngày …. tháng …. năm ….

THÔNG BÁO (2)
Về việc nghỉ hưu đối với công chức

Kính gửi: Ông (bà)……………………………………………………….

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo:

Ông (bà) ……………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày …… tháng ….. năm …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………..

Kể từ ngày … tháng … năm …. sẽ được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

…. (1) … thông báo để ông (bà) ….. được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ công chức, TCCB.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …

(Ký tên, đóng dấu)

See also  Cách cài giả lập yêu cầu Virtualization Technology 2022

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;

(2): Thông báo được cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức giao trực tiếp cho công chức.

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply