Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ 2022

Or you want a quick look:

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ là quyết định bổ nhiệm gồm các nội dung: tên đơn vị, số quyết định, nội dung quyết định, thủ trưởng ký tên...

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu là cơ quan dân cử);

- Xét đề nghị của [TÊN] [CHỨC DANH];

- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHỨC VỤ] [TÊN CQ];

Điều 2. Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như điều;
- Lưu văn thư.

THỦ TRƯỞNG

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Mẫu báo cáo tổng kết hoạt động chi hội cựu chiến binh (3 mẫu) 2022

Leave a Reply