Mẫu Hợp đồng tài trợ 2022

Or you want a quick look: HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

Mẫu Hợp đồng tài trợ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Số: /ĐHCT

HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ

“Hội chợ thương mại điện tử tỉnh.....năm 20.....”

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được kỳ họp Quốc Hội khóa 11 thông qua ngày 14/06/2005.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20...... Chúng tôi gồm có :

BÊN A:

Do Ông (Bà) :

Chức vụ : làm đại diện

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Mã số thuế :

Tài khoản : tại

BÊN B:

Do Ông (Bà) :

Chức vụ : làm đại diện

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Mã số thuế :

Tài khoản : tại

Sau khi bàn bạc hai bên đồng ý ký kết thực hiện hợp đồng tài trợ “Hội chợ thương mại điện tử ………………” với những điều khoản sau đây :

ĐIỀU I : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG :

- Bên A và B thỏa thuận thống nhất tên công ty là đơn vị tài trợ (vàng, bạc, đồng tài trợ) “Hội chợ thương mại điện tử .....năm 20......” vào ngày 26-27-28/3/20..... tại trường Trung tâm văn hóa tỉnh .......

ĐIỀU II : KINH PHÍ TÀI TRỢ :

- Bên A đồng ý tài trợ cho bên B khoản kinh phí đã bao gồm thuế GTGT là ______________ (bằng chữ).

ĐIỀU III: QUYỀN LỢI BÊN A & B:
A. Quyền lợi bên A:
1. Đối với nhà Tài trợ Kim Cương: (tối đa 2 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Kim Cương.
- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).
- Tham gia phát biểu tại lễ khai mạc và tại hội thảo chuyên đề TMĐT.
- Gian hàng tại vị trí VIP của hội chợ, 2 standee trang trí. Được sử dụng sân khấu chính vào tối thứ nhất của hội chợ để làm event trong thời gian 60 phút nếu có yêu cầu.

See also  SEA Games 31 tổ chức ở đâu? Tổ chức khi nào? 2022

- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Kim Cương.

2. Đối với nhà Tài trợ Vàng: (tối đa 3 đơn vị)

- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà tài trợ Vàng
- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ (tờ rơi, thư mời, banner …).
- Tham gia trình bày tại các hội thảo chuyên đề TMĐT

- Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí. Sử dụng sân khấu chính vào tối thứ 2 của hội chợ để làm event trong thời gian 30 phút nếu có yêu cầu.
- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà tài trợ Vàng.

3. Đối với đơn vị Đồng tài trợ : (tối đa 5 đơn vị)
- Đơn vị được đặt biểu tượng hoặc logo trang trọng ngay dưới tên của chương trình trên backdrop chính, trên standee lớn tại vị trí ra vào, trên các banner, thẻ đại biểu và tại trang chủ cổng thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa với tư cách là Nhà Đồng tài trợ.
- Logo được phát trên màn hình tại sân khấu chính và được quảng bá trên các phương tiện quảng cáo hội chợ.
- Gian hàng tại vị trí đẹp của hội chợ 2 standee trang trí.
- Được quyền tham dự lễ khai mạc, bế mạc cùng các sự kiện diễn ra trong thời gian hội chợ với tư cách là nhà Đồng tài trợ.

B. Quyền lợi bên B:
Được toàn quyền sử dụng kinh phí tài trợ để tổ chức chương trình.

See also  Cách kết nối Wifi chùa miễn phí trên di động 2022

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM BÊN A & B :
1. Trách nhiệm bên A:
- Thanh toán chi phí đúng và đầy đủ cho bên B theo thời hạn và phương thức được quy định tại điều V của hợp đồng.

- Cung cấp cho bên B logo sản phẩm tài trợ.
- Cung cấp cho bên B thông tin về sản phẩm, dịch vụ phần mềm, thông tin giới thiệu doanh nghiệp (nếu có) và quảng cáo (nếu có).
2. Trách nhiệm bên B:
Đảm bảo các quyền lợi của bên A tại mục 1, điều III của hợp đồng.

ĐIỀU V: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN :
1. Điều kiện thanh toán :
- Bên A thanh toán cho bên B trước 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với __________ đồng ( Bằng chữ) sau khi ký hợp đồng.
- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng còn lại, tương đương với ___________ đồng (Bằng chữ) sẽ được thanh toán trước 1 tuần kể từ ngày Hội chợ bắt đầu.
2. Hình thức thanh toán:
Tiền mặt hay chuyển khoản
Tài khoản:
+ Tài khoản :
+ Số tài khoản:

3. Chậm thanh toán :

Trong trường hợp bên A chậm thanh toán cho bên B theo mục 1, điều V của hợp đồng, bên A sẽ phải thanh toán cho bên B tổng số tiền cần thanh toán cộng thêm số tiền chậm thanh toán được tính theo lãi suất cho vay một tháng của ngân hàng Ngoại thương được tính trên số ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU VII : ĐIỀU KHOẢN CHUNG :

1. Trường hợp bất khả kháng :

Một hoặc cả hai bên A & B sẽ không phải chịu trách nhiệm do không thực hiện hợp đồng vì gặp phải trường hợp bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của các bên, với điều kiện là gặp trường hợp bất khả kháng đã áp dụng mọi biện pháp để ngăn chặn khắc phục hậu quả và thông báo cho bên kia biết về trường hợp đó.

See also  8+ Cách chăm sóc da mặt khô đúng cách ngay tại nhà 2022

2. Vi phạm hợp đồng :

- Trong trường hợp bên B không thể thực hiện những phần việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng mà không phải do trường hợp bất khả kháng như đã nêu trên. Bên A sẽ có quyền đòi bồi hoàn thiệt hại số tiền đã trả cho bên B đối với những công việc bên B không thực hiện .

- Trong trường hợp bên A không thể thực hiện các cam kết của mình như đã thỏa thuận trong chương trình này, bên B sẽ có quyền không đáp ứng quyền lợi của bên A cho tới khi bên A thực hiện các cam kết của mình .

- Nếu một bên vi phạm bất cứ các điều khoản nào trong hợp đồng này mà bên kia đã thông báo yêu cầu chấm dứt vi phạm hoặc khắc phục hậu quả của vi phạm nhưng bên vi phạm không thực hiện như được yêu cầu thì bên bị vi phạm có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng và đồng thời có quyền yêu cầu bên vi phạm phải đền bù mọi thiệt hại xảy ra cho bên bị vi phạm.

3. Các điều khoản khác :

- Mọi bổ sung sửa đổi hợp đồng này đều phải được hai bên thống nhất thỏa thuận và thực hiện bằng văn bản.

- Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi việc thực hiện dịch vụ được hoàn tất theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận.

- Mọi tranh chấp, bất đồng giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng đều phải giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu trong quá trình bàn bạc mà không đi đến thống nhất thì sẽ nhờ đến Tòa án kinh tế TP.Cần Thơ giải quyết.

- Khi bên A và B thực hiện hoàn tất các điều khoản nêu trên thì hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng.

- Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply