Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên 2022

Or you want a quick look: Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên.

Bạn đang khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục nghỉ việc, làm thế nào để khi bạn xin nghỉ việc nhưng vẫn tạo được ấn tượng tốt với Ban lãnh đạo và đồng nghiệp. Sau đây Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên một cách chính xác và chuẩn nhất để các bạn cùng tham khảo.

Mẫu đơn xin thôi việc của giáo viên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o----------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi: - Sở GD&ĐT .......................................................

. - Hiệu trưởng trường ...........................................

Tôi tên là: .................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................................................................................

Ngày vào ngành:......................................................................................................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................

Chức vụ: ..................................................Tổ chuyên môn:......................................

Đơn vị công tác: Trường .......................................................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi

được thôi việc kể từ ngày..........tháng……năm..……….

Lý do: ....... ............................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

..................., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Bài phát biểu Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2021 2022

Leave a Reply