Mẫu đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt Đảng (3 mẫu) 2022

Or you want a quick look: Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời mới nhất

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời là biểu mẫu được cá nhân Đảng viên lập ra khi có nhu cầu nghỉ sinh hoạt Đảng trong thời gian nhất định để gửi đến các cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Đảng nơi đảng viên đang công tác và sinh hoạt.

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt đảng tạm thời cần trình bày đầy đủ các thông tin cơ bản của cá nhân đảng viên như: tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác, sinh hoạt đảng. Từ đó chi bộ xét, ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cơ sở xét, quyết định. Vậy sau đây là mẫu đơn nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời mới nhất

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ........................
CHI BỘ ..............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

........., ngày ...... tháng ...... năm ...

ĐƠN XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

Kính gửi:

- Đảng ủy ...................................

- Chi bộ đảng ...............................

Tôi tên là:....................................................................................

Ngày sinh:...................................................................................

Quê quán:....................................................................................

Ngày vào Đảng: .................................- Chính thức ngày...........

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng...........................................

Do điều kiện công việc hiện nay tôi thường xuyên đi lao động xa nhà không thể sinh hoạt thường kỳ cùng chi bộ được.

Vậy tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ .......................... cùng chi bộ ............................ cho phép tôi tạm thời nghỉ sinh hoạt Đảng trong thời gian ................................ Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời - Mẫu 2

ĐẢNG ỦY: …………………..

CHI BỘ: ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-o0o————-

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

Kính gửi: - Đảng ủy thị trấn ....................................................................

- Chi ủy......................................................................................

Tôi tên là: .................................................................................................

Ngày sinh: ................................................................................................

Quê quán: ................................................................................................

Ngày vào Đảng:.................................... - Chính thức ngày ......................

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ ................................................................

Do điều kiện sức khỏe, hiện nay tôi không đi lại bình thường được nên không thể sinh hoạt thường kỳ cùng chi bộ.

Vậy tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ............. cùng Chi bộ ........... cho phép tôi tạm thời nghỉ sinh hoạt Đảng tới khi sức khỏe phục hồi.

Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và chính sách của Nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời - Mẫu 3

ĐẢNG ỦY: …………………..

CHI BỘ: ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-o0o————-

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN XIN TẠM MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Điều kiện sức khỏe của bản thân;

Kính gửi: Chi bộ Đảng …… Đảng ủy …………………

Tôi là: ............................ Sinh ngày …………………..

CMND số: …………..… Cấp ngày: ………… Nơi cấp:……

HKTT: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………

Chức vụ: Đảng viên

Tôi xin trình bày với chi bộ nội dung như sau:

Tôi được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngày ….. tháng ….. năm ……. tại Chi bộ …………… Đảng ủy (ngày chính thức …../…../….).

Nay, do mắc bệnh thường xuyên phải nhập viện, tôi không có điều kiện tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, do đó, tôi xin được tạm miễn sinh hoạt Đảng trong một thời gian.

Căn cứ Điều 7 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định:

Điều 7.

Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do chi bộ xem xét, quyết định.”

Vì vậy, tôi làm đơn này xin trình bày mong muốn được tạm miễn sinh hoạt Đảng và kính để nghị Chi bộ Đảng …………….. Đảng ủy …………..xem xét, thông qua việc tạm miễn sinh hoạt Đảng bắt đầu từ ……./…../……. đến ngày ……/…./…..

Tôi cam đoan luôn thực hiện nghiêm chỉnh cương lĩnh, Điều lệ Đảng; chấp hành các quy định về những điều Đảng viên không được làm; và thực hiện đóng Đảng phí đầy đủ theo quy định.

Kính mong Chi bộ ……………. Đảng ủy …………. xem xét, chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các trường hợp Đảng viên được tam thời nghỉ sinh hoạt

1. Đảng viên xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng theo quy định tại Điều 7, Điều lệ Đảng

Thực hiện theo quy định tại Điểm 7, Quy định 29-QĐ/TW, cụ thể như sau:

a) Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền), tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng.

b) Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ), chi ủy hoặc bí thư (phó bí thư) chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết.

c) Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xét, quyết định.

2- Đảng viên xin miễn công tác và sinh hoạt đảng không vì lý do tuổi cao, sức yếu như ở điểm 1 (1.1) nêu trên

a) Được vận dụng Điều 7, Điều lệ Đảng xét cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng trong các trường hợp sau đây:

- Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú.

- Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân...); đảng viên đi lao động đơn lẻ, ở những vùng xa, không có tổ chức đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt đảng.

- Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời gian dưới 1 năm, việc làm không ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

- Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn sinh hoạt đảng trong thời gian nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.

- Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng.

b) Đảng viên phải làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ.

c) Chi bộ xét, ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cơ sở xét, quyết định.

Miễn sinh hoạt Đảng vẫn phải đóng Đảng phí?

Việc đóng Đảng phí cũng như sinh hoạt Đảng là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng viên. Theo đó, khi miễn sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải thực hiện trách nhiệm quy định tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW:

Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách Đảng viên; đóng Đảng phí theo quy định

Ngoài ra, khi miễn sinh hoạt Đảng, Đảng viên vẫn được tính tuổi Đảng, xét tặng huy hiện Đảng khi có đủ tiêu chuẩn và được miễn đánh giá, chất lượng Đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Những câu chúc Tết sếp hay và ý nghĩa chúc mừng năm mới sếp 2021 2022

Leave a Reply