Mẫu di chúc – Download.vn 2022

Or you want a quick look:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố Hà Nội - địa chỉ tại ………………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………...

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………...

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….…………………………………………………....

Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của vợ chồng cho con có nội dung như sau:

I -Tài sản để lại cho người thừa kế:

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:

1. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+ Thửa đất được quyền sử dụng:

- Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số: ……………………………………..

- Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

- Diện tích: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

Sử dụng chung: 0 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Lời bài hát Sắp đến Tết rồi - Lyric Sắp đến Tết rồi 2022

Leave a Reply