Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức 2022

Or you want a quick look: BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ công chức, viên chức là mẫu biên bản bàn giao tài liệu được dùng trong quá trình giao nhận hồ sơ công chức, viên chức, ghi chép trao đổi bàn giao chứng từ, tài liệu, hồ sơ.

Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1237/QĐ-BHXH. Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ thông tin chi tiết của bên giao nhận hồ sơ và bên bàn giao hồ sơ. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mã số hồ sơ CCVC: …………..

……….., ngày…..tháng…..năm…..

I. BÊN GIAO HỒ SƠ CCVC

1. Tên cơ quan, đơn vị giao hồ sơ:..................................

2. Họ và tên, chức vụ người quyết định giao:.................

3. Họ và tên, chức vụ của người giao..............................

4. Các thông tin cơ bản về hồ sơ.

a) Tên hồ sơ giao:...........................................................

b) Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi giao:

..........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

5. Ngày giao hồ sơ: …../…../…..

6. Phương thức giao hồ sơ:..........................................

II. BÊN NHẬN HỒ SƠ CCVC

1. Tên cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ:..............................

2. Họ và tên, chức vụ người nhận:................................

See also  Cách làm thịt kho tàu ngon nhất ngay tại nhà 2022

3. Ghi chú về tình trạng hồ sơ khi nhận

a) Tên hồ sơ nhận:..........................................................

b) Mô tả chi tiết về đặc điểm và tình trạng của hồ sơ khi nhận:

........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

BÊN NHẬN HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN GIAO HỒ SƠ
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngưi nhận h
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người giao hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply