Kịch bản Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 2022

Or you want a quick look: Mẫu kịch bản Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 - 2026

Để buổi Đại hội Chi bộ được diễn ra thành công tốt đẹp, thì không thể thiếu kịch bản cũng như lời dẫn chương trình hay và hấp dẫn.

Trong bài viết dưới đây Download.vn xin giới thiệu đến các bạn 4 mẫu kịch bản điều hành Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 - 2026 dưới đây để chuẩn bị thật tốt cho ngày hội sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp, đúng tiến độ.

Mẫu kịch bản Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2021 - 2026

Mẫu chương trình đại hội chi bộ chi tiết

A- CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.
2. Bầu chủ tịch; thư ký đại hội.
3. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội.
5. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 20...-20....; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20...-20....
6. Thảo luận
7. Đại biểu cấp trên phát biểu.
8. Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20... – 20....
9. Thông qua Nghị quyết đại hội.
10. Bế mạc.
11. Chào cờ.

B- CÁC BƯỚC CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

(Các chi bộ tham khảo, vận dụng cho phù hợp):

TTNỘI DUNGTHỰC HIỆN
1Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)Ban Tổ chức
2Bầu chủ tịch (đoàn chủ tịch); thư ký (đoàn thư ký);Ban Tổ chức
3Thông qua nội quy, quy chế; chương trình làm việc của đại hội (đại hội biểu quyết).Đoàn Chủ tịch
4Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.Đoàn Chủ tịch
5Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội.Chi ủy đương nhiệm
6Báo cáo tổng kết của chi bộ và kiểm điểm hoạt động của chi ủy nhiệm kỳ 20...-20... (có thể kết hợp trong cùng một báo cáo); mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20...-20.....Đoàn Chủ tịch
7Đại hội thảo luận.Đoàn Chủ tịch
8Đại biểu cấp trên phát biểu (tuỳ điều kiện cụ thể để bố trí trình tự cho phù hợp).Đoàn Chủ tịch

9

Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 20... - 20..:

- Báo cáo tình hình đảng viên dự đại hội tại thời điểm bầu cử.

- Quán triệt các quy định của Trung ương về bầu cử cấp uỷ ở chi bộ.

- Báo cáo phương hướng nhân sự chi uỷ khoá mới; hướng dẫn đại hội thảo luận về số lượng, cơ cấu chi uỷ khoá mới.

- Đại hội biểu quyết số lượng chi uỷ viên.

- Báo cáo danh sách nhân sự do chi ủy nhiệm kỳ 20... – 20... giới thiệu.

- Hướng dẫn ứng cử, đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

- Bầu Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch

- Kiểm tra hòm phiếu; Hướng dẫn cách thức bầu cửBan Kiểm phiếu
- Tiến hành bầu cửĐại hội
- Kiểm số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hộiBan Kiểm phiếu
- Tiến hành kiểm phiếuBan Kiểm phiếu
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch sau đó công bố kết quả bầu cử Chi uỷ khoá mới.Ban Kiểm phiếu

1

Bầu Bí thư chi bộ:

- Báo cáo nhân sự do chi ủy nhiệm kỳ 20...–20.... giới thiệu.

- Hướng dẫn ứng cử, đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

Đoàn Chủ tịch

- Hướng dẫn cách thức bầu cửBan Kiểm phiếu
- Tiến hành bầu cửĐại hội
- Kiểm số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hộiBan Kiểm phiếu
- Tiến hành kiểm phiếuBan Kiểm phiếu
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch sau đó công bố kết quả bầu cử Bí thư Chi bộ khoá mới.Ban Kiểm phiếu

11

Bầu Phó Bí thư chi bộ:

- Báo cáo nhân sự do chi ủy nhiệm kỳ 20... – 20... giới thiệu.

- Hướng dẫn ứng cử, đề cử.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử.

Đoàn Chủ tịch

- Hướng dẫn cách thức bầu cửBan Kiểm phiếu
- Tiến hành bầu cửĐại hội
- Kiểm số phiếu phát ra, thu về báo cáo Đại hộiBan Kiểm phiếu
- Tiến hành kiểm phiếuBan Kiểm phiếu
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch sau đó công bố kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ khoá mới.Ban Kiểm phiếu

12

Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hộiChi ủy mới

13

Tổng hợp các ý kiến tham gia tại đại hội, biểu quyết thống nhất đối với các ý kiến còn khác nhau.Đoàn Chủ tịch

14

Trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.Thư ký

15

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.Đoàn Chủ tịch

16

Bế mạc đại hội.Đoàn Chủ tịch

17

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).Ban Tổ

Kịch bản điều hành Đại hội Chi bộ - Mẫu 1

PHẦN I- PHIÊN TRÙ BỊ:

Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, ngày… tháng … năm 20…: Đ/c ..............., bí thư chi bộ điều hành.

- Ổn định tổ chức.

- Báo cáo số đảng viên tham dự đại hội:

+ Tổng số đảng viên triệu tập đại hội : …. đ/c ( Chính thức .., dự bị 01)

+ Đến giờ này có mặt 16 đ/c, trong đó đảng viên nữ 12 đ/c, đảng viên dự bị 1 đ/c.

1. Bầu đoàn chủ tịch:

- Tại mục 2.1, Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 02 tháng 12 năm 20.... của Ban Tổ chức tỉnh ủy ............... về công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, quy định: “Đoàn chủ tịch là cơ quan điều hành công việc của đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Cấp ủy triệu tập đại hội đề xuất, đại hội thảo luận, biểu quyết về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch, chủ tịch đại hội. Đại hội chi bộ biểu quyết danh sách đoàn chủ tịch hoặc chủ tịch đại hội”.

- Số lượng đoàn chủ tịch đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở từ 3 - 5 đồng chí.

- Căn cứ quy định trên, chi ủy đề xuất, giới thiệu để đại hội biểu quyết về số lượng, danh sách đoàn chủ tịch đại hội, cụ thể như sau:

+ Về dự kiến số lượng đoàn chủ tịch đại hội là 3 đ/c.

+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về số lượng.

* Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

+ Về dự kiến danh sách đoàn chủ tịch đại hội, gồm có:

1. Đ/c ..............., bí thư chi bộ

2. Đ/c ..............., Phó bí thư chi bộ

3. Đ/c............... (Chủ tịch công đoàn).

+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về danh sách đã dự kiến.

+ Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thông nhất 03 đồng chí trên trong Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

2. Bầu đoàn thư ký đại hội:

- Theo Điều 6, quy chế bầu cử trong Đảng quy định về nhiệm vụ của đoàn thư ký:

+ Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

+ Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.

+ Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội.

- Theo quy định trên, Chi ủy chi bộ đề xuất, giới thiệu Đoàn thư ký Đại Hội, cụ thể như sau:

+ Về dự kiến số lượng đoàn thư ký đại hội là 2 đ/c.

+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về số lượng.

+ Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

+ Về dự kiến danh sách đoàn thư ký đại hội, gồm có:

1. Đồng chí ...............

2. Đồng chí................

+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về danh sách đoàn thư ký.

+ Nếu đại hội không có ý kiến, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất 02 đồng chí ............... và Đ/c............... là Thư ký của Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

3. Dự kiến danh sách trong Ban kiểm phiếu: Theo điều 7 quy chế bầu cử trong Đảng:

- Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do Đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử.

- Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

Để giúp cho Đoàn chủ tịch lựa chọn, giới thiệu, chi ủy đề xuất, giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

+ Về dự kiến số lượng Ban kiểm phiếu đại hội là 3 đ/c.

+ Về dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu, gồm có:

1. Đ/c ...............- Trưởng ban;

2. Đ/c ............... - Thư ký;

3. Đ/c ............... – Ủy viên.

+ Đề nghị đại hội cho ý kiến về danh sách đã dự kiến.

Nếu Đại hội không có ý kiến, xin thông qua phần này – riêng phần biểu quyết sẽ được thực hiện trong phiên đại hội chính thức.

4. Thông qua chương trình làm việc của đại hội: (đọc nguyên văn Chương trình làm việc của đại hội).

- Đề nghị các đồng chí tham gia ý kiến.

- Nếu không có ý kiến gì, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý ? Đ/c nào không đồng ý ? Đ/c nào có ý kiến khác ?

5. Thông qua nội quy và quy chế làm việc Đại hội: (đọc nguyên văn nội quy và quy chế đại hội).

- Đề nghị các đồng chí tham gia ý kiến.

- Nếu không có ý kiến gì, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý ? Đ/c nào không đồng ý ? Đ/c nào có ý kiến khác ?

6. Thông qua thể lệ bầu cử trong Đảng (theo mẫu).

7. Góp ý dự thảo văn kiện đại hội cấp trên.

PHẦN II. PHIÊN CHÍNH THỨC:

Ngày ….tháng .. năm 20....

Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 phút, theo các trình tự như sau:

I. Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca), tuyên bố lý do - Đ/c Vũ Đức Liêu điều hành, đứng tại bục.

+ Tuyên bố lý do: Thực hiện Kế hoạch số 184-KH/ĐU, ngày 07/10/20.... của Đảng ủy thị trấn Võ Xu về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 20....–20.... và Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 20....-2025; Hôm nay, Chi bộ .................tiến hành Đại hội lần thứ IX, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 20.... – 20...., bàn phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20....-20....; bầu cấp ủy chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 20....–20...., và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Để đi vào đại hội, xin kính mời Quý vị Đại biểu và toàn thể Đại hội đứng dậy, chỉnh đốn trang phục để làm Lễ chào cờ.

- Nghiêm! Chào cờ chào ! (Quốc ca, Quốc tế ca).

- Xin mời đại biểu ngồi xuống.

II. Mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên vị trí làm việc

- Kính thưa Đại hội, trong phiên trù bị của Đại hội chi bộ lần thứ IX, vào sáng ngày 30/12/20.... đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch đại hội gồm có 03 đồng chí:

1. Đ/c ..............., Bí thư chi bộ khóa VIII.

2. Đ/c ..............., Phó Bí thư chi bộ khóa VIII.

3. Đ/c ................. (Chủ tịch công đoàn).

Và bầu thư ký Đại hội là 02 đồng chí:

1. Đồng chí ...............

2. Đồng chí................

Xin mời đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội.

III. Đọc diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu – Đ/c ............... thực hiện- đứng tại bục.

* Đ/c .................(đứng tại bàn): Kính thưa Quý vị Đại biểu! Kính thưa Đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin kính mời đ/c ..............., Bí thư Chi bộ khóa VIII lên đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

* Đ/c ................. (lên bục): Thông qua bài diễn văn khai mạc (có bài diễn văn khai mạc riêng).

IV. Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội – Đ/c ................. thực hiện.

* Đ/c .................(đứng tại bàn): Kính thưa Quý vị Đại biểu! Kính thưa Đại hội. Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin kính mời đ/c ................., lên báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

* Đ/c .................(lên bục): Thông qua báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội (có báo cáo riêng).

V. Thông qua báo cáo chính trị – Đ/c ............... thực hiện, đứng tại bục.

* Đ/c ................. (đứng tại bàn): Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20....-20....và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm kỳ 20....-20..... Đại hội sẽ thảo luận và thống nhất thực hiện. Tôi xin kính mời đ/c ............... thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo chính trị của chi bộ.

* Đ/c .................(lên bục): Thông qua báo cáo chính trị của chi bộ (có báo cáo riêng).

VI. Thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi ủy, nhiệm kỳ 20.... – 20...., Đ/c ............... thực hiện, đứng tại bục.

* Đ/c .................(đứng tại bàn): Để kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 20.... – 20...., tôi xin kính mời đ/c ............... thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 20.... – 20.....

* Đ/c ................. (lên bục): Thông qua báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ 20.... – 20....(có báo cáo riêng).

VII. Đại hội thảo luận, tham luận và báo cáo tổng hợp góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên – Đ/c ............... điều hành, đứng tại bục.

* Đ/c .................(đứng tại bàn): Xin kính mời đ/c ............... thay mặt đoàn chủ tịch điều hành thảo luận và tham luận.

* Đ/c ................. (lên bục): Kính thưa Đại hội! Để làm rõ những việc làm được và chưa làm được, những hạn chế của Chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, cũng như thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Sau đây tôi xin kính mời lần lượt, đ/c ............... đại diện Ban giám hiệu và sau đó là đ/c ................. CTCĐ nhà trường lên tham luận.

Mời các đ/c đảng viên trong chi bộ tham gia góp ý.

Biểu quyết phần thảo luận, tham luận: Nếu ĐH không có ý kiến gì thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?)

Sau đây tôi xin kính mời đ/c .................thông qua báo cáo tổng hợp góp ý vào văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên (đ/c .................đọc báo cáo)

Mời các đ/c đảng viên trong chi bộ tham gia góp ý

Biểu quyết phần tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đảng bộ: Nếu ĐH không có ý kiến gì, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

VIII. Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy.

* Đ/c .................(lên bục): Kính thưa Quý vị Đại biểu ! Kính thưa Đại hội, Đại hội Chi bộ Trường ....................., nhiệm kỳ 20....–20.... vinh dự được chào đón đ/c ............ – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn đã quan tâm về dự và chỉ đạo Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch và Đại hội xin kính mời đ/c lên phát biểu chỉ đạo.

* Đ/c ................. (lên bục đáp từ): Kính thưa Quý vị Đại biểu ! Kính thưa Đại hội, Đại hội Chi bộ Trường ....................., nhiệm kỳ 20....–20.... vinh dự được chào đón đ/c ............ – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại hội sẽ xin tiếp thu và bổ sung những ý kiến chỉ đạo vô cùng quý giá của đ/c vào trong Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20....–20...., xin kính chúc đ/c sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác. Xin cảm ơn!

IX. Công tác Bầu cử

1. Bầu Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 20....–20....

* Đ/c .................(đứng tại bàn): Tiếp theo chương trình là Bầu Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 20....–20..... Xin mời đ/c ............... thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 20....–20.....

* Đ/c ................. (lên bục): Kính thưa Quý vị Đại biểu ! Kính thưa Đại hội.

Căn cứ điều lệ Đảng CSVN, thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU, ngày 02/12/20.... của tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 20....-2025; Kế hoạch số 198-KH/ĐU, ngày 02/12/20.... của Đảng ủy thị trấn Võ Xu về công tác nhân sự cấp ủy thị trấn nhiệm kỳ 20....-2025 và cấp ủy chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 20....-2025, Chi bộ .................đã tiến hành các bước làm công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo theo đúng quy trình cụ thể.

Ngày 06/12/20.... chi bộ tiến hành tổ chức hội nghị thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua đề án nhân sự và biểu quyết số lượng, danh sách cấp ủy khóa mới để trình BTV Đảng ủy xem xét cho ý kiến. Đến ngày 23/12/20.... BTV Đảng ủy đã có thông báo số 209 về việc cho ý kiến thống nhất với đề án nhân sự và danh sách nhân sự cấp ủy khóa mới do Chi ủy Chi bộ .................trình báo.

Sau đây tôi xin thông qua đề án nhân sự cấp ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20....-20..... (có đề án nhân sự riêng)

Xin đại hội cho ý kiến về đề án nhân sự, tập trung ở phần số lượng, cơ cấu.

- Biểu quyết về số lượng, cơ cấu cấp ủy: Nếu không có ý kiến gì thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

(Như vậy đại hội đã thống nhất với đề án nhân sự do đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội: số lượng chi ủy nhiệm kỳ mới là 3đ/c; về cơ cấu: BGH 2đ/c, đoàn thể 1đ/c)

- Tiếp tục chương trình là phần lập danh sách bầu cử cấp ủy:

+ Theo đề án: số lượng cấp ủy khóa mới là 03 đồng chí như vậy căn cứ quy định của quy chế bầu cử trong Đảng thì khi đại hội lập danh sách bầu cử phải có số dư từ 10-15%. Theo quy định trên thì đại hội chúng ta phải chuẩn bị danh sách bầu cử cấp ủy khóa mới là 04 đồng chí để bầu lấy 03 đồng chí. Đề nghị đại hội cho ý kiến.

+ Biểu quyết số lượng danh sách bầu cử cấp ủy: Nếu không có ý kiến gì thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác? (như vậy ĐH đã thống nhất DS bầu chi ủy gồm 4 đ/c)

Để phát huy ................. dân chủ trong Đảng, đề nghị: Có đồng chí nào ứng cử vào cấp ủy khóa IX, nhiệm kỳ 20....-20.....

Nếu không có chúng ta chuyển sang phần đề cử

Trong phần đề cử có 2 cách:

- Cách 1: Đại hội chúng ta tự đề cử

- Cách 2: Đại hội giao cho cấp ủy khóa trước làm trung tâm giới thiệu để Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội cho ý kiến.

Như vậy Đại hội đã thống nhất với cách 2

Biểu quyết cách 2: Nếu không có ý kiến gì thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

+ Thông qua danh sách bầu cử cấp ủy khóa mới (có danh sách riêng).

+ Biểu quyết danh sách: Đề nghị các đồng chí cho ý kiến về danh sách bầu cử cấp ủy khóa mới. Nếu không có ý kiến gì thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác? Vậy Đại hội đã thống nhất 100%.

See also  20+ mẫu chữ thư pháp Tết chúc mừng năm mới xuân Nhâm Dần 2022 đẹp nhất 2022

Kính thưa ĐH!

- Tại phiên trù bị sáng ngày 30/12/20...., chi bộ đã giới thiệu Ban Kiểm phiếu, tôi xin thông qua để Đại hội xem xét, biểu quyết số lượng và danh sách cụ thể thành viên trong Ban Kiểm phiếu.

+ Về số lượng: Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí (01 trưởng ban, 01 Thư ký và 01 thành viên). Đề nghị đại hội cho ý kiến về số lượng.

Biểu quyết số lượng BKP: Nếu đại hội không có ý kiến thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

+ Về dự kiến danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm có:

1. Đ/c ...............– Trưởng Ban;

2. Đ/c ............... – Thư ký.

3. Đ/c ............... – Thành viên;

Đề nghị ĐH cho ý kiến về danh sách ban kiểm phiếu.

Nếu đại hội không có ý kiến thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

+ Sau đây xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc: Đ/c Loan thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc bài phát biểu nhận nhiệm vụ và điều hành bầu cử chi ủy khóa mới.

(Ban kiểm phiếu làm việc- đại hội giải lao 10 phút- đ/c Loan công bố kết quả)

2. Bầu bí thư, Phó bí thư: đồng chí ............... điều hành (Bầu BT, PBT cùng 1 lần).

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin báo cáo việc chuẩn bị nhân sự Bí thư của Chi ủy khóa trước: Ngày 06/12/20...., Chi bộ tổ chức Hội nghị đảng viên lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư, phó bí thư và cấp ủy khóa mới, Chi ủy đã biểu quyết tổng hợp và báo cáo trình Đảng ủy và đã được BTV Đảng ủy chấp thuận theo kết quả giới thiệu của Chi bộ tại thông báo số 209 vào ngày 23/12/20...., cụ thể như sau:

+ Đồng chí ..............., Bí thư chi bộ từ tháng 10/20.... đến nay (thay đồng chí Lê Mẫn Tịnh nghỉ hưu theo chế độ) được giới thiệu đưa vào danh sách bầu chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20....-20.....

+ Đồng chí ..............., Phó Bí thư chi bộ từ tháng 07/20.... đến nay, được giới thiệu đưa vào danh sách bầu chức danh Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20....-20.....

- Để phát huy rộng rãi dân chủ trong Đại hội, tiếp theo chương trình là phần ứng cử:

Đ/c nào trong chi ủy khóa mới vừa trúng cử, ứng cử để bầu chức danh Bí thư chi bộ đề nghị cho ý kiến? nếu không xin chuyển qua phần đề cử.

- Phần đề cử: Đề nghị Đại hội đề cử nhân sự trong số chi ủy viên khóa mới vừa trúng cử vào danh sách để bầu Bí thư chi bộ khóa mới.

Xin mời các đồng chí cho ý kiến. Nếu Đại hội không còn ý kiến nào khác, tôi xin thông qua phần đề cử danh sách bầu Bí thư.

Như vậy không có đ/c nào ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Bí thư chi bộ khóa mới. Tại mục 6: Về danh sách bầu cử trong trường hợp bầu lấy số lượng 1 người, hướng dẫn số 04-HD/BCHTW về hướng dẫn thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng quy định Khi cấp ủy triệu tập đại hội đề cử 1 người và tại đại hội không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

Căn cứ quy định trên, Tôi xin lấy biểu quyết danh sách bầu Bí thư: Đồng chí nào nhất trí danh sách bầu Bí thư chi bộ, gồm 01 đồng chí là đ/c ............... đề nghị biểu quyết giơ tay (bằng thẻ đảng viên). Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất danh sách bầu cử bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20....-20.... có 01 đồng chí là đ/c ................

- Tiếp theo Chương trình là nhân sự bầu Phó bí thư

Để phát huy rộng rãi dân chủ trong Đại hội, tiếp theo chương trình là phần ứng cử:

Đ/c nào trong chi ủy khóa mới vừa trúng cử, ứng cử vào chức danh bầu Phó Bí thư chi bộ đề nghị cho ý kiến? nếu không xin chuyển qua phần đề cử.

- Phần đề cử: Đề nghị Đại hội đề cử nhân sự trong số chi ủy khóa mới vừa trúng cử vào danh sách để bầu Phó bí thư chi bộ khóa mới.

Xin mời các đồng chí cho ý kiến? (…) Nếu Đại hội không còn ý kiến nào khác, tôi xin thông qua phần đề cử danh sách bầu Phó Bí thư .

Như vậy không có đ/c nào ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Phó Bí thư chi bộ khóa mới. Tiếp theo, tôi xin lấy biểu quyết danh sách bầu Phó Bí thư: Đồng chí nào nhất trí danh sách bầu phó bí thư chi bộ, gồm 01 đồng chí là đ/c ............... đề nghị biểu quyết giơ tay (bằng thẻ đảng viên). Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

Như vậy, Đại hội đã thống nhất danh sách bầu cử Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20....-20.... có 01 đồng chí là đ/c ................

* Sau đây, xin mời Ban Kiểm phiếu làm việc.

(Ban kiểm phiếu làm việc, công bố kết quả bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ).

3. Bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên: Đ/c ............... điều hành.

- Sau đây tôi xin thay mặt Chi ủy khóa trước báo cáo công tác nhân sự Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị Trấn Võ Xu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 20....-2025.

Căn cứ Đề án số 10-ĐA/ĐU của Đảng ủy TT Võ Xu ngày 8/11/20.... về phân bổ đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ TT Võ Xu lần thứ XIII (nhiệm kỳ 20....-2025), Chi bộ .................được phân bổ 05 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.

Ngày 06/12/20...., Chi bộ tổ chức Hội nghị đảng viên để triển khai về tiêu chuẩn, số lượng và đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Đoàn Đại biểu dự ĐH cấp trên gồm 05 đ/c chính thức, 01 đ/c dự khuyết. Chi bộ đã biểu quyết tổng hợp và báo cáo trình Đảng ủy và đã được BTV Đảng ủy chấp thuận theo kết quả giới thiệu của Chi bộ tại thông báo số 209 vào ngày 23/12/20.....

Hôm nay, đại hội chúng ta lựa chọn để bầu 05 đại biểu chính thức. Đồng thời, để đảm bảo đủ số lượng đại biểu theo quy định, Đảng ủy đã cho phép chúng ta được bầu 01 đại biểu dự khuyết. Như vậy Đoàn ĐB dự ĐH cấp trên của chi bộ ta gồm 5 đ/c chính thức, 01 đ/c dự bị.

Để phát huy ................. dân chủ trong Đảng, đề nghị: Có đồng chí nào ứng cử vào Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Nếu không có chúng ta chuyển sang phần đề cử

Trong phần đề cử có 2 cách:

- Cách 1: Đại hội chúng ta tự đề cử

- Cách 2: Đại hội giao cho Chi ủy làm trung tâm giới thiệu để trình ĐH quyết định.

Đề nghị ĐH cho ý kiến.

Như vậy Đại hội đã thống nhất với cách 2.

Biểu quyết cách 2: Đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?)

+ Thông qua danh sách bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (có danh sách riêng).

+ Biểu quyết danh sách: Đề nghị các đồng chí cho ý kiến về danh sách bầu cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Nếu không có ý kiến gì thêm, đề nghị biểu quyết đưa tay (bằng thẻ đảng viên): Đ/c nào đồng ý? Đ/c nào không đồng ý? Đ/c nào có ý kiến khác?

Tiến hành bầu cử, bầu đại biểu chính thức trước và bầu dự khuyết sau:

- Bầu lấy 05 đại biểu chính thức trước, nhưng phải đảm bảo đạt trên 50% số phiếu, 01 đ/c có số phiếu thấp nhất còn lại phải đạt trên 50% phiếu là đại biểu dự khuyết.

Mời ban kiểm phiếu lên tiến hành thủ tục bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thị trấn lần thứ XIII

Đ/c Loan thay mặt Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII.

X. Chi ủy khóa mới và Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ - Đ/c ............... điều hành.

* Đ/c .................(lên bục): Mời các đồng chí Chi ủy khóa mới và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII lên phía trên ra mắt Đại hội và kính mời Đ/c ............... – Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 20....-20.... lên phát biểu nhận nhiệm vụ.

* Đ/c ................. (lên bục): Kính thưa Quý vị Đại biểu! Kính thưa Đại hội. Được sự tín nhiệm của Đại hội, chúng tôi được bầu làm Chi ủy nhiệm kỳ 20....-20.... và bầu vào Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thị trấn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 20....-2025, trước hết xin cảm ơn các đ/c đã tín nhiệm chúng tôi, chúng tôi xin hứa với Đại hội, chúng tôi sẽ phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội giao phó. Cùng với tập thể Chi bộ, BGH và các đoàn thể của đơn vị quyết tâm phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 20....-20.... của Chi bộ đã đề ra.

XI. Thông qua Nghị quyết Đại hội – Đ/c Trãi, thư ký Đại hội điều hành.

* Đ/c .................(đứng tại bàn): Mời đ/c Trãi thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

* Đồng chí .................tiếp tục điều hành lấy ý kiến:

Đề nghị Đại hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết. Nếu không có ý kiến gì thêm, xin lấy ý kiến biểu quyết bằng giơ thẻ đảng viên: Đồng chí nào thống nhất nghị quyết vừa thông qua? Đồng chí nào không thống nhất? đồng chí nào có ý kiến khác?

Như vậy, đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua dự thảo Nghị quyết. Xin cảm ơn Đại hội!

XII. Thông qua Chương trình hành động Đại hội – Đ/c .................điều hành.

- Tiếp theo tôi xin thông qua Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 20....-20.... (có chương trình hành động riêng).

- Đề nghị đại hội cho ý kiến về Chương trình hành động.

Nếu không có ý kiến gì thêm, xin biểu quyết bằng giơ thẻ đảng viên: Đồng chí nào thống nhất Chương trình hành động vừa thông qua? Đồng chí nào không thống nhất? đồng chí nào có ý kiến khác?

Như vậy, đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua Chương trình hành động. Xin cảm ơn đại hội!

XIII. Phát biểu bế mạc Đại hội – Đ/c ................. điều hành.

* Đ/c .................(lên bục): Kính mời đ/c ............... thay mặt Đoàn chủ tịch và Chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 20....-20.... đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

* Đ/c ................. (lên bục): Đọc bài phát biểu bế mạc Đại hội (có bài phát biểu riêng).

XIII. Bế mạc, chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca) – Đ/c Liêu điều hành.

Mời tất cả các đ/c đại biểu đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm! Chào cờ chào! (Quốc ca, Quốc tế ca)./.

Xin mời các đ/c nghỉ!

Kịch bản điều hành Đại hội Chi bộ - Mẫu 2

A. PHIÊN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28 tháng 02 năm 20..... của BCH Đảng bộ Trường ................. về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 20.....-20..... và được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHQB, hôm nay chi bộ tiến hành phiên Đại hội trù bị để chuẩn bị cho phiên Đại hội chính thức ngày ..... tháng .... năm 20......

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Cấp uỷ, tôi xin quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội và nhiệm vụ của Cấp ủy chi bộ triệu tập Đại hội.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc tổ chức Đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo chính trị của Ban Chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 20.....-20....., làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 20.....-20......

3. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 20.....-20..... cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

Cấp ủy nhiệm kỳ 20.....-20..... phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội Chi bộ lần này chúng ta thực hiện các nội dung như sau:

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20..... và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20.....;

- Bầu Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20......

Do đó Chi uỷ yêu cầu các đồng chí đảng viên trong toàn Chi bộ cần phải tập trung trí tuệ, thống nhất chủ trương lãnh đạo của Chi uỷ, quán triệt thật đầy đủ mục, đích yêu cầu, nội dung của Đại hội nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chương trình Đại hội đề ra đúng theo sự chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên.

III. CẤP ỦY TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CÓ NHIỆM VỤ

Điều 4 của Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định:

1- Chuẩn bị các vấn đề về đề án nhân sự Cấp uỷ và Kế hoạch tổ chức Đại hội.

2- Cung cấp tài liệu cho Ban Thẩm tra tư cách đảng viên về tình hình, kết quả bầu cử đại biểu và những vấn đề liên quan đến tư cách đảng viên dự Đại hội.

3- Cung cấp tài liệu cho Đoàn Chủ tịch để trả lời các vấn đề do đảng viên, đại biểu đại hội yêu cầu liên quan đến các ứng cử viên.

Kính thưa Đại hội! Để duy trì và điều hành công việc của Đại hội theo đúng chương trình đề ra, đề nghị Đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội. Gồm có:

- Bầu Đoàn Chủ tịch;

- Bầu Đoàn Thư ký.

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

1.1. Điều hành việc bầu cử.

1.2. Hướng dẫn để Đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

1.3. Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập Đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

1.4. Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

1.5. Lấy phiếu xin ý kiến của Đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

1.6. Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội.

1.7. Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

* Bầu Đoàn Chủ tịch:

a) Về số lượng Đoàn Chủ tịch: Cấp ủy (hoặc đ/c Bí thư chi bộ: nơi không có cấp ủy) nhiệm kỳ 20.....-20..... đề xuất với Đại hội về số lượng Đoàn Chủ tịch là: 03 đ/c. Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với số lượng 03 đ/c, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không đồng ý? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội chi bộ nhất trí với số lượng Đoàn Chủ tịch là 03 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

b) Về nhân sự Đoàn Chủ tịch: Cấp ủy nhiệm kỳ 20.....-20..... giới thiệu danh sách gồm 03 đ/c có tên sau:

1. Đ/c …………… – Bí thư Chi bộ;

2. Đ/c ................... – Phó Bí thư Chi bộ;

3. Đ/c ..................

Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với danh sách 03 đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí danh sách Đoàn Chủ tịch là 03 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

2. Bầu đoàn thư ký

Căn cứ vào Quy chế bầu cử (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) Đoàn Thư ký có nhiệm vụ :

2.1. Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, của Đại hội liên quan đến bầu cử.

2.2. Giúp Đoàn Chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi Đại hội bầu ban kiểm phiếu.

2.3. Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến Cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Thư ký Đại hội, Cấp ủy nhiệm kỳ 20.....-20..... đề xuất số lượng Thư ký Đại hội là: 02 đ/c. Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với số lượng 02 đ/c, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với số lượng Thư ký Đại hội là 02 đ/c (xin cám ơn các đ/c).

- Về danh sách Thư ký Đại hội: Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách gồm 02 đ/c có tên sau:

1. Đ/c …………..;

2. Đ/c ..................

Xin ý kiến Đại hội?

- Đ/c nào nhất trí với danh sách 02 đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với số lượng Thư ký Đại hội là 02 đ/c có tên trên (xin cám ơn các đ/c).

IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo Chương trình, Ban Tổ chức thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Thông qua nguyên văn Chương trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20......

V. THÔNG QUA NỘI QUY, QUY CHẾ BẦU CỬ

Kính thưa Đại hội!

Tiếp theo Chương trình tôi xin thay mặt Cấp ủy thông qua Nội quy và Quy chế Bầu cử trong Đại hội.

- Thông qua nguyên văn Nội quy Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20.....;

- Thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI), bản trích.

B. PHIÊN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2. Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc.

3. Khai mạc Đại hội (nên ngắn gọn – Bí thư Chi bộ đọc)

Kính thưa ..................

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp; Kế hoạch số 44-KH/ĐU, ngày 28 tháng 02 năm 20..... của BCH Đảng bộ Trường ................. về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 20.....-20...... Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy Trường ................. . Hôm nay, Chi bộ .................................... long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 20.....-20......

See also  Danh sách trích ngang của các ứng cử viên 2022

Về dự và chỉ đạo Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Đ/c ................................... (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng);

- Các đồng chí (BTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc) ........................................... (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng);

- Dự Đại hội hôm nay còn có toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ, cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú của Chi bộ (đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng).

Sự có mặt của Quý vị đại biểu và toàn thể các đ/c trong Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn góp phần vào sự thành công của Đại hội. Thay mặt Đại hội tôi xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe các Quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí.

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường ĐHQB, của cấp trên và sự quan tâm phối kết hợp công tác và giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc trong Nhà trường. Chi bộ .............................. đã đoàn kết một lòng, vượt qua những khó khăn, giành được những kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác.

Tại Đại hội kỳ này, cần được đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ và khách quan những việc đã làm được, những mặt chưa làm được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới; Bầu Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20......

Đại hội mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của mình trong Đại hội với phương châm “Đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ .................. nhiệm kỳ 20.....-20......

Xin trân trọng cảm ơn!

4. Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội của chi bộ

Thông qua nguyên văn Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội chi bộ............................. nhiệm kỳ 20.....-20......

Xin ý kiến Đại hội về báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ? Các đ/c không có ý kiến gì. Xin các đ/c cho biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình đảng viên của chi bộ.

- Đ/c nào nhất trí, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào không nhất trí? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác? Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành chi bộ về tình hình đảng viên của chi bộ. (Xin cám ơn các đ/c).

5. Trình bày dự thảo báo cáo chính trị

6. Trình bày báo cáo kiểm điểm của chi ủy nhiệm kỳ qua

7. Giới thiệu đại biểu thay mặt cấp ủy cấp trên lên phát biểu

(Đoàn Chủ tịch hoặc Chủ tịch Đại hội điều hành giới thiệu đại biểu cấp ủy cấp trên về dự và chỉ đạo đại hội phát biểu ý kiến).

Kính thưa Đại hội.

Rất vinh dự cho Đại hội Chi bộ ....................... hôm nay được đón Đoàn Đại biểu của ................................ về dự và chỉ đạo Đại hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c ......................................... lên phát biểu chỉ đạo Đại hội. (đề nghị Đại hội liệt nhiệt chào mừng).

Đáp lời phát biểu, cảm ơn Đảng cấp trên (Đoàn Chủ tịch)

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Với trách nhiệm và tình cảm của mình, các đ/c lãnh đạo ......, đặc biệt đ/c .............. chức vụ ..................... đã dành thời gian về dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Đ/c ............................. đã có bài phát biểu và tặng hoa Đại hội (nếu có), trong bài phát biểu đ/c đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà chi bộ đã đạt được, đồng thời đ/c cũng nhấn mạnh và chỉ ra những mặt còn tồn tại yếu kém của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, đ/c đã nêu và có ý kiến chỉ đạo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho chi bộ chúng ta trong nhiệm kỳ tới.

Cho phép tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch, các đ/c dự Đại hội xin cảm ơn đ/c ....................... cùng các đ/c lãnh đạo cấp trên về dự Đại hội chi bộ, kính chúc các đ/c mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt; mong các đ/c tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hơn nữa đến các hoạt động của Chi bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

8. Thảo luận

Đoàn Chủ tịch Đại hội chủ trì các nội dung thảo luận (Ý kiến xây dựng cho Dự thảo Báo cáo Chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi bộ đương nhiệm).

9. Thực hiện việc bầu cử

(Trong quá trình thảo luận nếu thấy các ý kiến tham gia tương đối tốt và đầy đủ, Đoàn Chủ tịch có thể xin phép Đại hội cho tiến hành làm các thủ tục bầu cử, sau khi bầu cử chi ủy xong, trong thời gian chờ Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu và công bố kết quả bầu cử thì Đại hội lại tiếp tục thảo luận góp phần điều hành Đại hội được liên tục và hợp lý).

Nội dung điều hành bầu cử có thể được quán triệt và tiến hành theo trình tự như sau:

9.1. Bầu Ban Chấp hành chi bộ

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo trình bày Đề án nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20..... như sau:

Thông qua nguyên văn Đề án nhân sự Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20......

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do Cấp ủy nhiệm kỳ 20.....-20..... chuẩn bị là 04 đ/c và đã có số dư là 15% , gồm các đồng chí sau:

Đọc danh sách nhân sự Dự kiến bầu Ban Chấp hành chi bộ.

- Tiếp theo sang phần ứng cử:

Xin hỏi Đại hội có đ/c nào xung phong ứng cử vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20.....,........................................................

Nếu không có đ/c nào ứng cử nữa, Đại hội chuyển sang phần đề cử.

Xin ý kiến Đại hội có đ/c nào giới thiệu thêm hoặc có ý kiến gì khác.

Đoàn Chủ tịch xin hỏi các đồng chí có tên trong danh sách đề cử có ý kiến gì không (nếu có).

Vậy danh sách hiện nay có….....đ/c đã có số dư….. %. Quy định bầu Cấp ủy về số số dư là không quá 30%.

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác. Xin Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

+ Đ/c nào nhất trí với danh sách bầu cử để bầu Ban Chấp hành Chi bộ nêu trên cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có!

+ Đ/c nào có ý kiến gì khác? Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí chốt danh sách gồm ...... đ/c nêu trên để đưa vào danh sách bầu Chi ủy (Xin cảm ơn các đ/c).

* Tiếp theo Đại hội bầu Ban kiểm phiếu

Căn cứ Điều 7, Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) có ghi:

1- Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử.

Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

2- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu), kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.

- Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.

- Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định.

Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là đại biểu Đại hội.

Ngoài Ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi Ban kiểm phiếu đang làm việc.

Từ căn cứ trên, Đoàn Chủ tịch giới thiệu với Đại hội số lượng Ban kiểm phiếu là ..... đ/c, gồm các đ/c có tên sau đây:

+ Đ/c ............................. : Trưởng ban

+ Đ/c ............................. : Thành viên

+ Đ/c ............................. : Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

Nếu Đại hội không có ý kiến gì khác thì cho biểu quyết một lần danh sách ban kiểm phiếu (lấy biểu quyết).

+ Đ/c nào nhất trí với danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên cho biểu quyết.

+ Đ/c nào không nhất trí? Không có!

+ Đ/c nào có ý kiến gì khác? Không có!

Như vậy, 100% đảng viên nhất trí bầu .... đ/c có tên trên vào Ban kiểm phiếu (Xin cảm ơn các đ/c).

Ban kiểm phiếu xin phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử :

Quy chế bầu cử trong Đảng (Ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI) đã nêu:

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương phải được chuẩn y của cấp uỷ có thẩm quyền theo quy định.

Điều 15. Quyền bầu cử

1- Chỉ đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu các cấp và đảng viên chính thức của đại hội đảng viên mới có quyền bầu cấp uỷ cấp mình và bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

2- Ở Đại hội đảng viên, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

Điều 17. Phiếu bầu cử

1- Phiếu bầu in họ và tên những người trong danh sách bầu cử (nơi không có điều kiện in phiếu, ban kiểm phiếu đại hội ghi danh sách bầu cử trên phiếu); đóng dấu của cấp uỷ triệu tập đại hội ở góc trái phía trên của phiếu bầu, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở (hoặc đảng bộ bộ phận) thì đóng dấu của cấp uỷ cơ sở.

Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Trường hợp danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Người bầu cử đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

2- Phiếu hợp lệ và không hợp lệ:

- Phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng cần bầu; phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, người bầu cử đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý; phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một người hoặc một số người trong danh sách bầu cử.

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu đánh dấu X vào cả ô đồng ý và ô không đồng ý trong danh sách bầu cử chỉ có một người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.

Trên đây là nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Có đ/c nào chưa rõ cần hỏi thêm Đoàn Chủ tịch trả lời.

Nếu không có đ/c nào hỏi thêm, sau đây xin mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

Ban kiểm phiếu:

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu BCH chi bộ:

1. Nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

2. Đại hội đã biểu quyết số lượng bầu vào BCH chi bộ khóa….. là… đồng chí (VD: 3đ/c), trong danh bầu mà đại hội đã biểu quyết là …. đồng chí (VD: 4đ/c) vậy đề nghị các đồng chí gạch bỏ ít nhất…. đồng chí (VD: 1đ/c) mà mình không bầu.

3. Đề nghị Đại hội kiểm tra thùng phiếu: trong thùng phiếu không có gì.

4. Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

5. Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào: thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng Ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng Ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch).

9.2. Bầu Bí thư chi bộ

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin thông qua Đề án bầu Bí thư chi bộ ....................................... nhiệm kỳ 20.....-20......

Căn cứ Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn công tác nhân sự tại Đại hội đảng bộ các cấp. Đại hội Chi bộ ........ bầu Bí thư là .... đ/c trong số .... đ/c vừa trúng cử Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 20.....-20..... (Không nhất thiết phải có số dư, theo chỉ đạo của Đảng cấp trên).

Về tiêu chuẩn: Như tiêu chuẩn của Cấp ủy, xin không nhắc lại.

Về cơ cấu: Đồng chí Bí thư Chi bộ phải là người đứng đầu đơn vị.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội danh sách được Cấp ủy khóa trước chuẩn bị và được Đảng ủy đồng ý quy hoạch chức danh Bí thư Chi bộ, gồm 01 đ/c.

Đ/c Nguyễn Văn A, Trình độ chuyên môn: .........Trình độ lý luận chính trị: ..........Chức vụ công tác: ..........

Tiến hành ứng cử: Các đ/c trong Ban Chấp hành chi bộ có đ/c nào ứng cử chức danh Bí thư không?.......

Qua phần đề cử

Về đề cử: Có đồng chí nào đề cử thêm đ/c khác ngoài danh sách mà BCH khóa trước đã giới thiệu không? không có!

Nếu Đại hội không có ý kiến đề cử thêm, Đại hội cho biểu quyết chốt danh sách.

Đ/c nào nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Đ/c nào có ý kiến khác. Không có!

Như vậy 100% đại biểu nhất trí giới thiệu đ/c Nguyễn Văn A,

Bầu Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch Đại hội đề xuất xin giữ nguyên Ban kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi bộ; xin ý kiến Đại hội.

Nếu Đại hội không có ý kiến gì xin cho biểu quyết.

Có đại biểu nào có ý kiến khác không. Không có!

Như vậy Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí giữ nguyên Ban kiểm phiếu bầu Chi ủy để tiếp tục làm Ban kiểm phiếu bầu Bí thư Chi bộ.

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi được Đại hội tín nhiệm tiếp tục vào Ban kiểm phiếu, để thực hiện việc bầu cử theo đúng quy định, đề nghị tất cả các đồng chí đảng viên chính thức xin lưu ý khi bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư:

1. Danh sách bầu không có số dư, phiếu bầu được chia làm 4 cột là: số thứ tự; họ và tên; đồng ý; không đồng ý. Các đ/c đánh dấu X vào ô đồng ý hoặc ô không đồng ý tương ứng với họ và tên người trong danh sách bầu cử.

2. Đề nghị đại hội kiểm tra thùng phiếu: Trong thùng phiếu không có gì.

3. Ban Kiểm phiếu phát phiếu bầu cử - đảng viên bỏ phiếu

5. Ban kiểm phiếu kiểm tra tổng số phiếu thu vào : thưa đại hội, tổng số phiếu phát ra là ... phiếu, tổng số phiếu thu vào là .. phiếu. Ban kiểm phiếu xin vào trong để kiểm phiếu.

(Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc xong, công bố kết quả. Trưởng ban kiểm phiếu đứng nguyên tại chỗ, Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết thông qua biên bản bầu cử, sau đó Trưởng ban kiểm phiếu bàn giao biên bản bầu cử và phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch).

9.3. Bầu Phó Bí thư chi bộ: Như bầu bí thư chi bộ.

10. Ban Chấp hành mới nhận nhiệm vụ

11. Tặng hoa cho các đ/c UVBCH không tái cử (nếu có)

12. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tiếp theo chương trình, xin giới thiệu đ/c .................................... thay mặt Đoàn thư ký lên thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Thông qua nguyên văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ............... nhiệm kỳ 20.....-20......

Giới thiệu đồng chí .............................. thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong Nghị quyết Đại hội như sau:

Nhắc lại các chỉ tiêu nêu trong phương hướng của báo cáo chính trị.

Đề nghị các đồng chí có ý kiến thêm bớt hoặc có ý kiến nào khác, không có

Nếu Đại hội không có ý kiến gì, đề nghị Đại hội cho biểu quyết.

- Đ/c nào đồng ý với các chỉ tiêu đại hội đã đề ra (xin cảm ơn các đ/c)

- Đ/c nào không đồng ý? Không có!

- Đ/c nào có ý kiến khác không? Không có!

Như vậy 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu Đại hội đề ra (đề nghị Đại hội cho một tràng vỗ tay).

14. Bế mạc Đại hội

Kính thưa Quý vị Đại biểu;

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau một một ngày làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn và dân chủ, Đại hội Chi bộ .................................. nhiệm kỳ 20.....-20..... đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung và chương trình đã đề ra.

Có được kết quả trên, là sự cố gắng rất lớn của tất cả các đồng chí đảng viên dự Đại hội; của tập thể Ban Chấp hành chi bộ nhiệm kỳ ...................... Đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo ....................... mà trực tiếp là đồng chí ......... ................ (hoặc đ/c cấp ủy phụ trách chi bộ hoặc tổ công tác cấp trên về chỉ đạo Đại hội) trong suốt thời gian qua. Cho phép tôi thay mặt Cấp ủy chi bộ và các đồng chí dự Đại hội xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ......................................., các đồng chí trong tổ công tác (nếu có), các vị khách quý cùng toàn thể các đại biểu dự Đại hội, các đồng chí phục vụ đại hội đã góp phần vào thành công của Đại hội. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi bộ ....... nhiệm kỳ ........

Xin trân trọng cảm ơn!

15. Chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca bế mạc Đại hội./.

Kịch bản điều hành Đại hội Chi bộ - Mẫu 3

NỘI DUNG

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH

A. PHẦN I: PHẦN TRÙ BỊ:

Đã đến giờ làm việc, Ban tổ chức xin kính mời các đ/c Đảng viên về dự Đại hội tập trung vào Hội trường để Đại hội tiến hành làm việc.

Thông báo số lượng đại biểu dự đại hội:

Tổng số Đảng viên trong Chi bộ: …đ/c; MSH: … đ/c; Đảng viên chính thức: … đ/c, dự bị: … đ/c.

Có mặt: ….đ/c. vắng: ….đ/c, Đảng viên chính thức: .....đ/c, dự bị: .....đ/c.

(Đề nghị các đ/c Đảng viên chuẩn bị thẻ Đảng viên để biểu quyết các nội dung của Đại hội)

Kính thưa các vị đại biểu khách!

Kính thưa Đại hội!

Được sự phân công của Ban tổ chức Đại hội, tôi xin được điều hành công tác trù bị Đại hội.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam;

Thực hiện kế hoạch số: 06-KH/ĐU ngày 24/4/20.....; hướng dẫn số: 01-HD/ĐU ngày 24/4/20..... của BCH Đảng bộ xã về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 20..... - 20......

Hôm nay được sự nhất trí của Đảng ủy xã Mỹ Hưng Chi bộ Trường mầm non tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20..... để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và chỉ ra những việc đã làm được, những tồn tại, thiếu sót. Trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bầu ra BCU khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động và phong trào của nhà trường.

Trước khi bước vào Đại hội chính thức, Ban tổ chức Đại hội xin được thực hiện công tác Đại hội trù bị như sau:

Sau đây tôi xin phép được thông qua toàn bộ nội dung chương trình của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

Về thời gian: Trong một buổi sáng ngày 26/6/20..... (Thứ 2).

Về nội dung Đại hội: Đại hội có 2 phần chính

Phần I: Đại hội trù bị.

Phần trù bị gồm các nội dung: Bầu đoàn Chủ tịch, đoàn Thư ký và thông qua Quy chế Đại hội.

Phần II: Đại hội chính thức.

Đại hội chính thức gồm các nội dung chính sau:

1. Thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20....., phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và báo cáo kiểm điểm của Cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

2. Các ý kiến tham luận của Đảng viên.

3. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

4. Thông qua đề án nhân sự-giới thiệu nhân sự tham gia Cấp ủy khóa mới.

5. Bầu Ban kiểm phiếu.

6. Tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

7. Ban Chi ủy mới ra mắt - Đại diện cấp ủy phát biểu ý kiến.

8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong quá trình tổ chức Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20......

* Kính thưa Đại hội, để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thành công Đại hội hôm nay. Đại hội chúng ta sẽ phải bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký để điều hành Đại hội.

- Căn cứ hướng dẫn quy trình tiến hành Đại hội của Đảng ủy xã, Ban tổ chức chúng tôi đã dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01 đ/c. Vậy xin ý kiến Đại hội.

+ Nếu Đại hội nhất trí với dự kiến số lượng đoàn Chủ tịch là 03 đ/c và đoàn Thư ký là 01đ/c, thì Đại hội cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến về số lượng của Ban tổ chức đã trình trước Đại hội. Xin cảm ơn Đại hội!

- Sau đây Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu các nhân sự, Có 2 cách giới thiệu nhân sự:

+ Một là Đại hội sẽ tiến hành giới thiệu trực tiếp các nhân sự.

+ Hai là Đại hội sẽ nhường quyền cho Ban tổ chức giới thiệu và trình danh sách trước Đại hội.

Vậy Đại hội chúng ta sẽ chọn theo cách nào?

* Chốt: Vậy Đại hội chúng ta đã nhường quyền cho Ban tổ chức chúng tôi trình danh sách dự kiến nhân sự.

Sau đây Ban tổ chức chúng tôi xin trình trước Đại hội danh sách dự kiến như sau:

* Đoàn chủ tịch gồm các đ/c có tên sau:

1. Đ/c: ...................................

2. Đ/c: ...................................

3. Đ/c: ...................................

* Đoàn Thư ký là: Đ/c ...................................

- Xin ý kiến Đại hội: Nếu Đại hội nhất trí với danh sách các đ/c có tên trên, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

+ Có ai có ý kiến khác không? (Không có)

+ Vậy là 100% các Đảng viên đều nhất trí với dự kiến danh sách đoàn Chủ tịch và Thư ký mà Ban tổ chức đã trình trước Đại hội.

Xin cảm ơn Đại hội!

- Như vậy, Đại hội đã bầu được đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

Vậy đề nghị Đại hội cho một tràng pháo tay để chúc mừng nào! (vỗ tay)

* Tiếp sau đây, thay mặt BTC tôi xin thông qua bản Quy chế làm việc của Đại hội. (Đọc Quy chế làm việc của Đại hội)

Vừa rồi tôi đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .

Vậy xin ý kiến Đại hội: Nếu đại hội nhất trí với bản Quy chế làm việc của Đại hội, đề nghị Đại hội cho biểu quyết (Giơ thẻ biểu quyết).

Xin cảm ơn các Đại biểu!

- Đại biểu nào có ý kiến khác?

Đ/c Mai

B. PHẦN II: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Chào cờ:

Để Đại hội đi vào phần chính thức, BTC Đại hội xin kính mời các vị đại biểu khách cùng toàn thể các đ/c đứng lên làm lễ chào cờ.

- Nghiêm! chào cờ… Chào! (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Xin kính mời các vị đại biểu khách và toàn thể Đại hội an tọa.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Thư ký lên làm việc:

Kính thưa Đại hội! Trong phần Đại hội trù bị, chúng ta đã bầu ra đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký. Sau đây xin trân trọng kính mời đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký lên làm việc.

- Vâng! Được sự phân công của đoàn Chủ tịch, tôi xin phép được điều hành Đại hội ngày hôm nay.

3. Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu:

Kính thưa Đại hội! Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................................... thay mặt đoàn Chủ tịch lên đọc diễn khai mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

4. Giới thiệu Đại biểu khách tặng hoa:

Kính thưa Đại hội! về dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ hôm nay, các đ/c lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã cũng có những bó hoa tươi thắm để chúc mừng Đại hội.

Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ……………………….....................................................................

Lên tặng hoa chúc mừng Đại hội!

Xin mời đ/c ................................... lên nhận hoa.

5. Thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm của BCU:

Kính thưa Đại hội! Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ................................... thay mặt đoàn Chủ tịch lên thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 20..... - 20....., phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bản kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

Xin trân trọng kính mời đ/c!

6. Phần tham luận:

Kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe đ/c ................................... thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 20..... -20....., phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bản kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 20..... - 20...... Sau đây Đại hội xin phép được chuyển sang phần tham luận.

1. Theo như các Đại biểu đã đăng ký tham luận từ trước, sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ................................... lên tham luận với nội dung về CSVC và đời sống của CB,GV,NV trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đ/c!

- Vừa rồi Đại hội đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thi, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân trọng cảm ơn ý kiến tham luận của đ/c, chúc đ/c và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đ/c Ngô Thị Nga lên tham luận với nội dung về công tác giáo dục trong nhà trường.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

- Vâng, Đại hội chúng ta vừa được nghe ý kiến tham luận của đ/c Ngô Thị Nga, thay mặt đoàn Chủ tịch xin trân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c công tác tốt, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn đ/c!

3. Tiếp sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thị Thủy lên tham luận về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng của nhà trường. Xin trân trọng kính mời đồng chí!

- Vừa rồi Đại hội chúng ta đã được nghe ý kiến tham luận của đ/c Thủy. Thay mặt đoàn Chủ tịch, xin chân thành cảm ơn đ/c, chúc đ/c cùng gia đình mạnh khỏe - hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c Mai

Đ/c Mai

Đ/c Thủy

Đ/c Mai

Đ/c Thủy

Đ/c Mai

7. Tiếp thu các ý kiến tham luận của Đảng viên:

Kính thưa các vị Đại biểu, kính thưa Đại hội!

Vừa qua Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội để đóng góp vào bản dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 20..... - 20....., phương hướng nhiệm kỳ 20..... - 20..... và bản kiểm điểm của BCU nhiệm kỳ 20..... - 20....., với các nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Chi bộ và nhà trường về nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Thay mặt đoàn Chủ tịch, chúng tôi xin được tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đ/c để bổ sung vào báo cáo. Vì điều kiện về thời gian, nếu còn các ý kiến tham luận của các đ/c, chúng tôi đề nghị các đ/c gửi ý kiến bằng văn bản về đoàn Thư ký Đại hội để tiếp tục tổng hợp tiếp thu bổ sung hoàn thiện vào bản báo cáo.

Đoàn chủ tịch Đại hội xin phép được dừng phần tham luận tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí .

Đ/c Mai

8. Giới thiệu Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội:

Kính thưa đại hội!

Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c:……………………………………………lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

9. Đồng chí Bí thư Chi bộ lên tiếp thu ý kiến chỉ đạo:

Kính thưa Đại hội!( Đ/c Thủy)

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của đồng chí ................................................ Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ý kiến phát biểu của đồng chí vừa là động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Chi bộ nhà trường trong những năm qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Chi bộ trong thời gian tới.

Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Chi bộ trường mầm non xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, Chi bộ Trường Mầm non tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí .......................................

Kính chúc đồng chí và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/c Mai

Đ/c Thủy

10. Bầu Ban Chi ủy mới:

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chi bộ và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chi ủy đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo Chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20..... đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ.

Đến thời điểm này Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20..... đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban Chi ủy trường mầm non xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy xã Mỹ Hưng; cảm ơn sự tín nhiệm, sự đoàn kết của tập thể Cấp ủy, Chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng: Ban Chấp hành Chi bộ được bầu ra tại Đại hội này sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà Cấp ủy, Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20..... đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo chi bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 20.....- 20......

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử Ban Chi ủy khóa mới.

11. Thông qua đề án nhân sự:

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20.....- 20......

(ĐỌC TOÀN VĂN ĐỀ ÁN NHÂN SỰ CẤP ỦY (BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ) NHIỆM KỲ 20.....- 20.....)

Trên đây là Đề án nhân sự Ban Chi ủy trường mầm non nhiệm kỳ 20.....- 20..... do Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20.....- 20..... chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch xin trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với Đề án nhân sự mà Đoàn Chủ tịch vừa trình, xin cho biểu quyết. (Giơ thẻ biểu quyết)

- Có Đại biểu nào có ý kiến khác ? (không có đại biểu nào có ý kiến khác).

- Như vậy Đại hội đã nhất trí với Đề án nhân sự bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 20..... - 20..... mà Đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

12. Trình danh sách dự kiến nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 20..... - 20.....:

Thưa toàn thể Đại hội!

Căn cứ vào số lượng Đảng viên của Chi bộ và tình hình thực tế hiện tại của Chi bộ và nhà trường, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử và xin trình trước Đại hội danh sách nhân sự do Ban Chi ủy đã chuẩn bị (Xin lưu ý: Theo quy định, danh sách nhân sự Cấp ủy phải có số dư nhiều hơn số lượng Cấp ủy cần bầu).

Sau đây tôi xin trình danh sách dự kiến tham gia vào Cấp ủy nhiệm kỳ 20..... - 20..... gồm 03 đồng chí để Đại hội xem xét và cho ý kiến.

Đọc danh sách nhân sự Ban Chi ủy.

1. Đ/c: ...................................

2. Đ/c: ...................................

3. Đ/c: ...................................

Xin ý kiến Đại hội. Đồng chí nào nhất trí với danh sách đề cử nhân sự do Ban Chi ủy đã dự kiến, để đưa vào danh sách bầu cử Ban Chi ủy khóa mới xin cho biểu quyết? (Giơ thẻ biểu quyết)

- Có đồng chí nào tự ứng cử tham gia vào Ban Chi ủy khóa mới không?

- Có đồng chí nào muốn đề cử thêm danh sách tham gia vào BCU khóa mới, ngoài danh sách đoàn Chủ tịch đã trình không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí thông qua số lượng và danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chi ủy Chi bộ do đoàn Chủ tịch đề cử.

Xin cảm ơn các đồng chí!

13. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc bầu cử của Đại hội, sau đây đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội.

+ Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí.

- Về danh sách Ban Kiểm phiếu:

+ Đoàn Chủ tịch dự kiến giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Ngô Thị Nga - Trưởng ban

2. Đ/c: Nguyễn Thị Trang - Thư ký

3. Đ/c: Nhữ Thị Thương - Thành viên

Xin ý kiến Đại hội

+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên trên, xin cho biểu quyết.

+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)

+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban Kiểm phiếu

Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c Thi

Đ/c Thi

14. Ban kiểm phiếu làm việc:

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể đại hội!

Được Đại hội tín nhiệm giới thiệu chúng tôi vào Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn các đại biểu về cách thức bỏ phiếu và lưu ý một số vấn đề trong bầu cử:

(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu cho đại biểu; kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu)

- Phát phiếu tới tận tay Đảng viên - kiểm phiếu - thông báo kết quả (Đọc biên bản kiểm phiếu).

Ban kiểm phiếu

15. Hội ý cấp ủy bầu Bí thư và Phó Bí thư:

16. Lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 20.....- 20....., đã được thông qua trước Đại hội. Sau đây, Đại hội sẽ tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20......

Căn cứ vào danh sách các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 20.....- 20.....

Sau đây Đoàn Chủ tịch trình Đại hội danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20.....- 20......

1. Chức danh Bí thư là Đ/c: .......................................................................

2. Chức danh Phó Bí thư là Đ/c: ...........................................................

Xin ý kiến Đại hội có nhất trí với danh sách dự kiến chức danh Bí thư và Phó Bí thư mà đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội? (Giơ thẻ biểu quyết).

Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% các đồng chí đều nhất trí danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 20..... - 20..... do đoàn Chủ tịch đã trình trước Đại hội.

* Tiếp theo chương trình Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

* Về phần bầu Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin ý kiến Đại hội cho phép được tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ, sẽ tiếp tục làm việc trong quá trình bỏ phiếu bầu chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ.

Vậy xin ý kiến Đại hội?

Có đồng chí nào có ý kiến khác không?

Như vậy là 100% đại biểu trong Đại hội đều nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy tiếp tục làm nhiệm vụ.

* Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trong kính mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.

Đ/c Mai

17. Ban Kiểm phiếu làm việc: (Cũng tiến hành thực hiện các bước như bầu Ban chi ủy)

18. Ban Chi ủy mới ra mắt trước Đại hội:

Kính thưa các vị Đại biểu khách, Kính thưa Đại hội!

Sau một thời gian làm việc Đại hội của chúng ta hôm nay đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, thật khẩn trương và nghiêm túc và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu được ra một Ban Chi ủy mới có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và nhà trường trong nhiệm kỳ 20.....-20...... Sau đây Ban tổ chức xin kính mời các đ/c đã trúng cử trong Ban Chi ủy mới ra mắt Đại hội.(Đại diện BCU mới phát biểu cảm tưởng)

Đ/c Thi

19. Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết:

Kính thưa Đại hội!

Vừa rồi Đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường mầm non nhiệm kỳ 20..... - 20...... Vậy xin ý kiến của Đại hội.

- Đại biểu nào nhất trí với Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết!

- Có Đại biểu nào có ý kiến khác không?

- Như vậy là 100% các đại biểu có mặt trong Đại hội, đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hộ đã thông qua.

- Xin trân thành cảm ơn các đại biểu!

Đ/c Thi

20. Bế mạc Đại hội:

- Tiếp theo chương trình, tôi xin trận trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ................................... lên bế mạc Đại hội.

Xin trân trọng kính mời đồng chí. (Bài bế mạc)

Đ/c Mai

21. Chào cờ (Quốc ca và Quốc tế ca)

Đoàn Chủ tịch

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Công văn 1825-CV-BTCTW - Hướng dẫn đánh giá phân loại đảng viên cuối năm 2022

Leave a Reply