Hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 2022

Or you want a quick look:

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn bài viết Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp một cách chính xác nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài viết tại đây.

CÔNG ĐOÀN GD VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH VINH
--------------

Số:......../HD-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o---------

Nghệ An, ngày...... tháng.....năm 2017

HƯỚNG DẪN
Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 52/KH-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Kế hoạch số 310/KH-CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Kế hoạch số 01/KH-CĐ ngày 18/01/2017 của Công đoàn trường, Ban Thường vụ Công đoàn trường hướng dẫn các Công đoàn bộ phận tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Yêu cầu chung

Đại hội Công đoàn bộ phận được tổ chức với thành phần là toàn thể đoàn viên của đơn vị. Đại hội phải có ít nhất 2/3 số đoàn viên của Công đoàn bộ phận tham dự mới hợp lệ. Đại hội đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 về tất cả các mặt, nêu được những kết quả, những mặt mạnh, những hạn chế và rút ra được những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội cần xây dựng được chương trình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 có tính thiết thực, khả thi, có nội dung, biện pháp cụ thể, nhằm thực hiện đúng vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn và góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của Nhà trường.

Đây là kỳ đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở khoá XXXIII. Vì vậy, việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ công đoàn ở các Công đoàn bộ phận của nhiệm kỳ cần chú ý tới tiêu chuẩn: có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có uy tín và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo các đoàn viên trong đơn vị, có trách nhiệm cao với công việc, có sức khoẻ, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm cơ sở cho việc kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Trường khoá XXXIII.

See also  Tin nhắn cảm ơn vì đã khuyến mãi 2022

2. Nội dung của Đại hội

Tuỳ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng Công đoàn bộ phận để chuẩn bị nội dung đại hội cụ thể, phù hợp. Cần tập trung vào những vấn đề chính sau đây:

a) Tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017

Việc tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 theo các chương trình hoạt động của công đoàn:

- Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác Công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam;

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước;

- Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;

- Công tác nữ công;

- Công tác kiểm tra;

- Hoạt động đối ngoại;

- Công tác tài chính Công đoàn.

b) Xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công đoàn bộ phận phù hợp với mục tiêu có tính chiến lược của đơn vị. Khi góp ý, thảo luận, quyết định chương trình hoạt động, cần căn cứ vào chức năng của tổ chức Công đoàn, vào các văn bản định hướng của Đảng, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Công đoàn cấp trên, của Nhà trường và hoàn cảnh cụ thể của đơn vị. Chương trình hoạt động cần có nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể.

c) Góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

d) Bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận:

Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định nhiệm kỳ của Công đoàn bộ phận là 5 năm. Vì vậy, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022. Việc bầu Ban Chấp hành phải thực hiện đúng các quy định hiện hành.

See also  Cách bật, tắt Windows Defender trên máy tính 2022

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành và các chức danh của Ban Chấp hành căn cứ vào quy mô, tính chất của các Công đoàn bộ phận, cụ thể:

- Đơn vị dưới 10 đoàn viên chỉ bầu Chủ tịch và bầu trực tiếp tại Đại hội;

- Đơn vị từ 10 đến 19 đoàn viên bầu Chủ tịch, 1 uỷ viên Ban Chấp hành. Các chức danh Chủ tịch, uỷ viên Ban Chấp hành do Ban Chấp hành họp phân công.

- Đơn vị từ 20 đoàn viên trở lên bầu Ban Chấp hành gồm 3 người. Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Chấp hành do Ban Chấp hành họp phân công.

- Công đoàn bộ phận Trường THPT Chuyên và Trường TH Sư phạm có thể bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận từ 3 - 5 người. Các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên Ban Chấp hành do Ban Chấp hành họp phân công.

e) Tổ Công đoàn

Sau khi Đại hội, căn cứ vào số lượng đoàn viên, tính chất liên đơn vị, các Công đoàn bộ phận có thể chia thành các Tổ Công đoàn để thuận lợi cho công tác tổ chức hoạt động. Các thành viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận kiêm nhiệm Tổ trưởng các tổ công đoàn.

f) Bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXXIII

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, số lượng đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXXIII không quá 150 người.

- Đại biểu đương nhiên là các uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXII.

- Đại biểu được bầu dự đại hội phải là những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu cho phong trào công đoàn của đơn vị, tiêu biểu cho trí tuệ của tập thể, đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các Nghị quyết và sự thành công của Đại hội.

- Số lượng đại biểu các Công đoàn bộ phận được bầu dự Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXXIII phân bổ theo danh sách đính kèm.

3. Thời gian tổ chức Đại hội

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận chuẩn bị nội dung, xin ý kiến chỉ đạo của Cấp uỷ, phối hợp với lãnh đạo của các đơn vị để hoàn thành tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận trước ngày 30/4/2017. Trước khi tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn trường duyệt Đại hội của các Công đoàn bộ phận trước ít nhất 3 ngày.

See also  Review top 5 sữa bổ sung canxi cho người trung niên tốt nhất 2022

- Các Công đoàn bộ phận đăng ký lịch tổ chức Đại hội về Công đoàn trường (qua Văn phòng Công đoàn trường) trước khi tổ chức Đại hội 1 tuần để Nhà trường lên lịch tuần và sắp xếp phòng tổ chức Đại hội. Đối với những Công đoàn bộ phận tổ chức Đại hội tại các phòng họp chung của Nhà trường, Văn phòng Công đoàn trường phối hợp với Phòng HCTH bố trí phòng họp, trang trí, khánh tiết, nước uống phục vụ Đại hội.

- Các đơn vị nạp danh sách đoàn viên dự Đại hội Công đoàn bộ phận và nhận kinh phí hỗ trợ tổ chức Đại hội tại Văn phòng Công đoàn trường.

Sau khi hoàn thành việc tổ chức Đại hội, các Công đoàn bộ phận nạp hồ sơ Đại hội về Công đoàn trường (qua Văn phòng Công đoàn) chậm nhất sau 1 tuần Đại hội. Hồ sơ gồm các văn bản sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2013 - 2017 và Chương trình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Biên bản bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022; danh sách trích ngang Ban Chấp hành; tờ trình đề nghị công nhận kết quả bầu cử.

- Biên bản Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022: phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành, thống nhất công tác tổ chức của Công đoàn bộ phận (các ban hoạt động, Tổ trưởng công đoàn, Tổ trưởng nữ công).

- Danh sách đoàn viên của Công đoàn bộ phận.

- Danh sách và biên bản bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XXXIII.

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Thường vụ Công đoàn trường yêu cầu các Công đoàn bộ phận chuẩn bị tốt và xin ý kiến của Cấp uỷ, phối hợp với chính quyền đồng cấp để tổ chức Đại hội nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, phản ánh về Công đoàn trường (qua Văn phòng Công đoàn trường) để giải quyết./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c);

- Các ban Công đoàn (t/h);

- Các Công đoàn bộ phận (t/h);

- Lưu VP Công đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply