Hướng dẫn 06-HD/BTCTW – Hướng dẫn tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 2022

Or you want a quick look: Nội dung Hướng dẫn 06-HD/BTCTW

Ngày 26/07/2021, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 06-HD/BTCTW quy định một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Theo đó, quy định thời điểm tính và cách tính tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:

Thời điểm tính: Là thời điểm cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có thẩm quyền (Ban Tổ chức Trung ương đối với trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, vụ tổ chức cán bộ,... đối với trường hợp không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhận được tờ trình và hồ sơ nhân sự theo quy định.

Cách tính: Lấy tuổi nghỉ hưu thực tế của cán bộ trừ đi tuổi của cán bộ tại thời điểm được đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử lần đầu vào vị trí lãnh đạo, quản lý còn đủ 05 năm (60 tháng) trở lên thì đủ điều kiện về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (chức vụ có thời hạn bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử là 05 năm).

Nội dung Hướng dẫn 06-HD/BTCTW

See more articles in the category: Lời chúc
See also  733+ Những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào dành tặng con gái 2022

Leave a Reply