Đơn xin nghỉ phép năm – Biểu mẫu nhân sự 2022

Or you want a quick look: ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Đơn xin nghỉ phép năm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Kính gửi:

- Ban lãnh đạo Công ty......................

- Phòng Hành Chính Nhân sự

-…………………………….(1)

Tên tôi là:…………………………………………………………………..

Chức vụ (chức danh):………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………

Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2),………(3)ngày (từ ngày / /

đến ngày / / )

Nơi nghỉ phép:……………………………………………………………..

Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………...

Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:………………………………………

Đề nghị Ban lãnh đạo Công tyPhòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

………., ngày…… tháng …… năm........

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HCNS

(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ trách

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Ghi chú:

(1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý

(2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào

(3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Mẫu bản kiểm điểm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý 2022

Leave a Reply