Danh sách trích ngang của các ứng cử viên 2022

Or you want a quick look: DANH SÁCH TRÍCH NGANG

Danh sách trích ngang của các ứng cử viên là mẫu danh sách được lập ra trước khi tiến hành bỏ phiếu chính thức, đoàn chủ tịch cung cấp danh sách trích ngang của các ứng cử viên (xếp thứ tự như danh sách bầu cử) để đại biểu nghiên cứu trước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

ĐẠI HỘI (Hội nghị): ……………
…………..………………………..
(Đóng dấu cấp ủy)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
-------------

………, ngày … tháng … năm 20 ……

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Quê quán

Ngày vào Đảng

Trình độ

Chức vụ, nơi công tác

Ghi chú

Nam

Nữ

Học vấn

Chuyên môn

Lý luận chính trị

1
2
3
4
5

Ghi chú:

- Họ và tên ghi như giấy khai sinh.

- Ngày sinh: ghi ngày, tháng, năm sinh.

- Quê quán: ghi xã, huyện và tỉnh.

- Ngày vào Đảng: ghi ngày vào Đảng chính thức.

- Trình độ học vấn: ghi trình độ học vấn cao nhất (tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông hệ 10/10, hệ 12/12).

- Trình độ chuyên môn: ghi trình độ chuyên môn cao nhất (sơ cấp/trung cấp chuyên nghiệp/cao đẳng/cử nhân/thạc sĩ/tiến sĩ).

- Trình độ lý luận chính trị: ghi trình độ lý luận chính trị cao nhất (sơ cấp/trung cấp/cao cấp/cử nhân).

- Chức vụ, nơi công tác: ghi chức vụ đảng, chính quyền cao nhất và nơi đang công tác.

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Tổng hợp các câu lệnh cho Siri 2022

Leave a Reply