Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2022

Or you want a quick look: Bộ tài liệu Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm

Chương này trình bày một cái nhìn bao quát về cơ sở dữ liệu, về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và về hệ cơ sở dữ liệu. Các đòi hỏi khi xây dựng một HQTCSDL đó cũng chính là những chức năng mà một HCSDL cần phải có. Một khái niệm quan trọng là khái niệm giao dịch. Các tính chất một giao dịch phải có để đảm bảo một HQTCSDL, được xây dựng trên HCSDL tương ứng, trong suốt quá trình hoạt động sẽ luôn cho một CSDL tin cậy. Quản trị giao dịch nhằm đảm bảo mọi giao dịch trong hệ thống có các tính chất mà một giao dịch phải có. Một điều cần chú ý là trong các tính chất của một giao dịch, tính chất nhất quán trước hết phải được đảm bảo bởi người lập trình-người viết ra giao dịch.

Bộ tài liệu Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm

  • Chương 1: Tổng quan cơ sở dữ liệu ACCESS
  • Chương 2: Bảng dữ liệu
  • Chương 3: Truy vấn (QUERY)
  • Chương 4: Ngôn ngữ SQL
  • Chương 5: Biểu mẫu
  • Chương 6: Báo cáo (REPORT)
  • Chương 7: Macro
See more articles in the category: Lời chúc
See also  Giá trị của thơ với tình yêu, cuộc sống 2022

Leave a Reply