Biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2020 (2 mẫu) 2022

Or you want a quick look: Biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên

Biên bản hội nghị đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên năm 2020 gồm 2 mẫu, giúp các bạn lập biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm dễ dàng. Biên bản tổng hợp lại số lượng xếp loại đảng viên, đánh giá Chi bộ trong năm qua.

Biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng Đảng viên

Biên bản đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên - Mẫu 1

ĐẢNG BỘ CQ SỞ LAO ĐỘNG TB&XH

Chi bộ:...........................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày… tháng….. năm .......

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Đánh giá chất lượng đảng viên năm........

------------

Hôm nay, vào hồi........giờ.........ngày......./......./.......tại .............................................

Chi bộ..................... tổ chức sinh hoạt và tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên năm ..........,

- Tổng số đảng viên ................... đ/c; chính thức.................đ/c; dự bị ...............đ/c

- Đảng viên được miễn sinh hoạt, nghỉ công tác....... đ/c; đảng viên sinh hoạt tạm thời............đ/c; đảng viên đi làm xa trên 3 tháng (nếu có).......... đ/c.

- Số có mặt ............ đồng chí.

Sau khi quán triệt nội dung đánh giá chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh và sự chỉ đạo của cấp trên, từng đảng viên trong chi bộ đã kiểm điểm; chi bộ tham gia đóng góp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu đánh giá chất lượng đảng viên năm 2014, kết quả cụ thể như sau:

See also  10 bộ phim hài Tết cực hay cho bạn "cười thả ga" những ngày xuân về 2022
TTHọ và tên đảng viênSố phiếu biểu quyếtđánh giá theo 4 mứcTỷ lệ %Ghi chú
1
2
3
4
5
...

T/M TỔ KIỂM PHIẾU

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Biên bản đánh giá chất lượng Chi bộ và Đảng viên - Mẫu 2

ĐẢNG BỘ …………………………..

CHI BỘ.................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày……. tháng…… năm 20…

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20…

Ngày.................tháng................năm 20........

Chi bộ:.................................tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20...

- Tổng số đảng viên của chi bộ:......................đ/c,

- Số đảng viên có mặt:.............đ/c, trong đó chính thức:.............đ/c; dự bị:............đ/c

- Số đảng viên vắng mặt:...............đ/c, lý do................

- Khách mời: đồng chí...................................................

- Chủ trì hội nghị: đ/c:..................chức vụ:.................

- Thư ký hội nghị đ/c:.................................................

* Đồng chí chủ trì hội nghị thông qua chương trình, nội dung hội nghị:

……………………………………………………

……………………………………………………

* NỘI DUNG HỘI NGHỊ

- Đồng chí ……………………………………….……quán triệt việc đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 20...

I. Đánh giá chất lượng chi bộ

1. Kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ 20…

- Hội nghị đã nghe đồng chí Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ của chi bộ năm 20...

- Hội nghị thảo luận góp ý, bổ sung như sau:

………………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Xếp loại chi bộ

Sau khi thảo luận, góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2017; căn cứ hướng dẫn của Đảng uỷ, Hội nghị nhất trí chấm điểm cho từng nội dung và xếp loại chi bộ như sau:

+ Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng chi bộ:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Về lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

+ Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng:

Đạt...............điểm, biểu quyết ............/ ...........

- Tổng số:...................điểm, xếp loại chi bộ:............................................................................................

II. Đánh giá chất lượng đảng viên

1. Hội nghị nghe các đồng chí đảng viên tự kiểm điểm. Hội nghị thảo luận, góp ý cho đảng viên như sau:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2. Xếp loại đảng viên

- Sau khi chi bộ góp ý vào bản tự kiểm điểm của từng đảng viên; căn cứ Hướng dẫn của Đảng uỷ, đồng chí chủ trì Hội nghị nêu tiêu chuẩn xếp loại đảng viên theo 4 mức:

+ Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội nghị nhất trí xếp loại đảng viên bằng hình thức bỏ phiếu kín:

............................................................

- Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí sau (nếu bỏ phiếu kín)

1. Đ/c ..................................................Trưởng ban

2. Đ/c ....................................................Uỷ viên

3. Đ/c ...................................................Uỷ viên

* Kết quả xếp loại đảng viên

a. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Đ/c….......................................đạt…................/…........

2. Đ/c….......................................đạt…................/…........

3. Đ/c….......................................đạt…................/…........

b. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Đ/c….......................................đạt…................/…........

2. Đ/c….......................................đạt…................/…........

3. Đ/c….......................................đạt…................/…........

a. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c….......................................đạt…................/…........

2. Đ/c….......................................đạt…................/…........

3. Đ/c….......................................đạt…................/…........

b. Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

1. Đ/c.............................................................................................đạt.................../..............

Hội nghị kết thúc vào hồi............giờ.............phút ngày...........tháng.........năm 20......

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Lời chúc Ngày của Mẹ 2022

Leave a Reply