Biên bản họp tổ Đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 (2 mẫu) 2022

Or you want a quick look:

Biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 gồm 2 mẫu, được lập ra để ghi chép về việc họp tổ Đảng để đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021. Việc đánh giá thường được tiến hành cuối năm 2021 tại các Chi bộ Đảng.

Mẫu biên bản họp tổ đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2021 cần ghi rõ  thời gian, địa điểm, tên chi bộ, thành phần tham dự cuộc họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nội dung chính trong cuộc họp... Chi tiết mời các Đảng viên cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để nhanh chóng viết biên bản:

ĐẢNG ỦY .......................................

CHI BỘ ...........................................

Tổ Đảng: .........................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20......

Hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20.....; Tổ đảng ................................... thuộc Chi bộ: .......................

Địa điểm tại: ................................................................................................................

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên: ................. Đ/c; Có mặt: ................. Đ/c; Vắng: ................. Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 ................................................... 2 ..............................................................................

Lý do vắng mặt: ..............................................................................................................

Chủ trì hội nghị: ...............................................................................................................

Thư ký hội nghị: ..............................................................................................................

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày ...../...../20..... của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20..... và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20....., cụ thể như sau:

I - Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên .................................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú .......................................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1.2. Đồng chí

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

See also  Giúp trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái 2022

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

2. Họ và tên đảng viên ...................................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú .......................................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2.2. Đồng chí ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

3. Họ và tên đảng viên ...................................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú .......................................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí ................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3.2. Đồng chí .................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

II - Tổng hợp toàn tổ Đảng:

- Số đảng viên đủ tư cách HTTNV .................... = .................%

- Số đảng viên đủ tư cách HTNV ........................ = .................%

- Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) .............. = ...............%

Hội nghị kết thúc hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20....., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

TRƯỜNG …...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/BB-……

......, ngày …… tháng … năm 2021

BIÊN BẢN
Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học (giáo viên, nhân viên)
năm học 2020 - 2021

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, tại trường …………………… đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020 - 2021.

I. Thành phần:

- Chủ tọa cuộc họp: Đồng chí...................................................., chức vụ……………………...;

- Thư ký cuộc họp: Đồng chí...................................................., chức vụ……………………...;

Tổng số đại biểu triệu tập tham dự Hội nghị: ...... đồng chí, có mặt ...... đồng chí, vắng ...... có lý do; vắng..... không có lý do; (Ghi rõ họ tên người vắng, lí do vắng,…)

See also  Viên uống hỗ trợ ngăn rụng tóc, làm đẹp da Puritan's Pride Biotin 10000 mcg (51463 - 50 viên) 2022

II. Đại biểu:

1. Đồng chí..........................................................., chức vụ……………………................;

2. Đồng chí..........................................................., chức vụ……………………................;

III. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung 1:

Hội nghị nghe đồng chí Chủ tọa cuộc họp triển khai Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021 - 2022; quán triệt, mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021 - 2022;

2. Nội dung 2:

Từng viên chức (giáo viên, nhân viên) trong trường tự trình bày nội dung báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2021 - 2022, cụ thể:

2.1. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.2. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.3. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.4. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

3. Nội dung tham gia ý kiến: Từng giáo viên, nhân viên trong trường tham gia đóng góp ý kiến cho từng đồng chí của mình, gồm:

3.1. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.2. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.3. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.4. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

IV. Kết luận:

Đồng chí .................................. - Hiệu trưởng tham khảo ý kiến của các cá nhân trong trường học về tham gia cho từng đồng chí và biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cho từng cá nhân trong đơn vị, năm học 2021 - 2022, theo chức vụ: tổ trưởng, tổ phó, giáo viên, kế toán, văn phòng, thư viện, thiết bị theo các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXS), Hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTT), Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), Không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV), theo bảng sau:

STTHọ và tênChức vụNăm sinhTổng số VC có mặt tại cuộc họpSố cá nhân có mặt tham gia hội nghị biểu quyết mức đánh giá cho từng viên chức trong đơn vị năm học 2021 - 2022Ghi chú
HTXS(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)HTT(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)HTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)KHTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)
01Nguyễn Thị ATT tổ …19762020/20, tỷ lệ 100%
02Nguyễn Thị BTP tổ …19762020/20, tỷ lệ 100%
03Nguyễn Thị CGiáo viên19762020/20, tỷ lệ 100%
04Nguyễn Thị DGiáo viên19762020/20, tỷ lệ 100%Lý do không HTNV.

Biên bản họp Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học năm học 2021 - 2022, kết thúc hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 2021, biên bản được thông qua mọi người đều nhất trí 100%, không ai có ý kiến khác. Biên bản được lập 03 bản nội dung như nhau, 01 bản lưu hồ sơ từng cá nhân trong trường học, 01 bản gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, 01 bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện), để tổng hợp lưu tại huyện./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ "Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém" cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên.

Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

- Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply