Bảng mô tả công việc nhân viên Thủ quỹ 2022

Or you want a quick look: Bảng mô tả công việc thủ quỹ

Bảng mô tả công việc thủ quỹ

I/ THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Chức danh

Thủ quỹ

Thời gian làm việc

Bộ phận

Phòng TCKT

Ca

Quản lý trực tiếp

Kế toán trưởng

Ngày nghỉ

Quản lý gián tiếp

Giám đốc

II/ MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Quản lý quỹ của công ty./.

III/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

Stt

Nhiệm vụ

1

Thực hiện việc kiểm tra lần cuối về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quĩ.

2

Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo kịp thời.

3

Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty..

4

Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.

5

Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.

6

Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.

7

Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.

8

Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.

9

quản lý định mức tiền lẻ của nhà hàng, trực tiếp đi đổi tiền lẻ và phát cho bộ phận thu ngân.

10

Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên bằng việc thơng báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế tốn tổng hợp.

11

Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao

IV/ CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY:

Theo kế hoạch công việc ngày.

V/ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

Theo quy định chế độ báo cáo của công ty.

Ngày tháng năm 2007

Thủ quỹ

Kế toán trưởng

Phòng HCNS

Giám đốc

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết

See more articles in the category: Lời chúc
See also  Tế bào - Đơn vị cơ bản của sự sống 2022

Leave a Reply