Bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 2022

Or you want a quick look: Nội dung bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017

Bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 là mẫu bản cam kết được cá nhân người tham gia dự tuyển công chức lập và gửi tới hội đồng tuyển dụng công chức tổng cục thuế, cục trưởng cục thuế nơi đơn vị xét tuyển để cam kết sẽ làm việc trên 5 năm tại đơn vị mà người đó tham gia xét tuyển.

Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân người lập cam kết, đơn vị xét tuyển, cam kết của người tham gia xét tuyển. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017 tại đây.

Nội dung bản cam kết đăng ký dự tuyển công chức thuế 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT TÌNH NGUYỆN LÀM VIỆC TỪ 05 TRỞ LÊN
TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Kính gửi:

- Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2017

- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh...........................

1. Tóm tắt lý lịch cá nhân:

See also  Bảo Xuân dành cho tuổi 50+ (Lọ 60 viên) 2022

- Tên tôi là:................................................ - Sinh ngày:..................................................

- Quê quán:....................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................

- Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

- Điện thoại liên lạc:........................................................................................................

- Dân tộc:.......................................................................................................................

- Trình độ đào tạo:..........................................................................................................

- Chuyên ngành đào tạo:.................................................................................................

- Cơ sở đào tạo:.............................................................................................................

- Ngoại ngữ:...................................... – Tin học:..............................................................

2. Đăng ký xét tuyển vào đơn vị: Cục Thuế tỉnh.................................................................

3. Cam kết:

Căn cứ khoản 2, Điều 37 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và các văn bản quy phạm pháp luật khác, nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Cục Thuế tỉnh ................................................. tôi xin cam kết:

- Công tác tại đơn vị xét tuyển từ 05 năm trở lên (không tính thời gian tập sự).

- Chấp hành nghiêm sự phân công nhiệm vụ của tổ chức; các quy định đối với cán bộ công chức của Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

- Tự lo liệu về nơi ở, chấp hành nghiêm các quy định của nơi cư trú, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nếu tôi vi phạm một trong các nội dung trên, Cục Thuế tỉnh ...................................... sẽ ra quyết định buộc thôi việc và tôi xin chịu các hình thức xử lý, kỷ luật theo quy định của pháp luật./.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

..........., ngày....tháng....năm...
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
See more articles in the category: Lời chúc

Leave a Reply